පුහුණු මධ්‍යස්ථාන තොරතුරු


පුහුණු මධ්‍යස්ථානයමධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරීයාගේ නමමධ්‍යස්ථාන දුරකථන අංක මධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරීයාගේ දුරකථන අංකඊ-මේල්
මහරගමඅශෝක චන්දන වැලිඅංග මයා0112 850986071 4467391nysctraining@yahoo.com
රත්මලානබී.එම්. රනිල් මයා0112 636910071 4427917lavtc@sti.lk
කොලොන්නාවවසන්තා ගොඩගේ මිය0112 572966071 8008390kolonnawavtc@gmail.com
ජිනරතනඩී.ජේ. සේනාරත්න මයා0112 472659071 8399854nyscjtc@gmail.com
දෙහිවලඑම්.ඒ.ජේ.ආර්. මදුරසිංහ මයා0112 761964 071 6523256dehiwala.vtc@gmail.com
පානදුරඒ.ජී.ආර්. හේමචන්ද්‍ර මයා0382 230706
Fax - 0382244112
071 8064082youthpanadura@gmail.com
කොබවකපී. ලෙස්ලි සිරිවර්ධන මයා034 22504660776 777835nysckobawaka@gmail.com
අගලවත්තඩබ්.ඩී. මාලා දමයන්ති මිය0343 749340
0342 249440
071 8182275youthagalawathta@gmail.com
මීවනපලානඩබ්.ඒ. සමන් චන්දන මයා034 2255673071 8111988horananysc@gmail.com
සපුගස්කන්දපී.ජී. සිරිල් විජේසිරි මයා0112 400322075 6899273nyscsapugaskanda@gmail.com
මීරිගමඕ.ජී.ඩබ්.ඊ.ඩී. ගුණසේන මයා033 2273343071 4909201srilankayouthmirigama@gmail.com
පූගොඩකේ.වී. ගුණපාල පෙරේරා මයා0112 404892071 4477159nyscpugoga@yahoo.com
ඇල්පිටියකේ.එස්. ලලන්ත ප්‍රියදර්ශන මයා091 2291960071 8055309youthelpitiyasrilanka@gmail.com
කහවඑම්. හේමන්ත ද සිල්වා මයා091 2254055077 8815725srilankayouthkahawa@gmail.com
අක්මීමනඊ.ජී.එස්. සිරිවර්ධන මයා091 2222423077 2288035nyscakmeemanatc@gmail.com
අකුරැස්සයූ.එම්. රාණි නිරෝෂා පොඩිරාළහාමි මිය041 2283065077 8705346slyttcakuressa@gmail.com
මාතරජී. පේමසිරි මයා041 2234084077 3109244nyscyec.matara@gmail.com
එරමිණියායසුධර්මා සෙනරත් රත්නායක මිය 047 3620074071 3145043infomaths10@gmail.com
හම්බන්තොටප්‍රියසිරි සමරසිංහ මයා047 2244911071 8182835yayawattanysc69@gmail.com
රත්නපුරයූ.පී. ප්‍රේමතිලක මයා045 2228236071 4455598adrathnapura@gmail.com
පැල්මඩුල්ලකේ.කේ.ඩී සමන් චන්දන කරුණාතිලක මයා045 2275599075 5428794 youth.pelmadulla@gmail.com
ඇඹිලිපිටියඅයි. විදානපතිරණ මයා047 2261069071 8232051embyouth9@gmail.com
බටංගලජී.එල්. සෝමරත්න මයා036 2234208071 9340939nyscbatangala@yahoo.com
මොණරාගලජි.එම්. විජේරත්න මයා055 2277108071 1186688monaragalayouth@gmail.com
ඔරුබැඳිවැවආර්.බී. ගාමිණී සරත් කුමාර මයා055 2257165
Fax - 055 22 57 252
072 6623331samaraweeragunadasa@gmail.com
හලාවතකේ.ආර්.එස්. මනශාන්ත ප්‍රනාන්දු මයා032 2222224077 3608128youthcenterchilaw@gmail.com
ආනමඩුවඑච්.එම්. සමන්ලතා හේරත් මිය032 3294076071 5120665twmweerasingha5@gmail.com
මාවතගමආර්.එම්. සුජීව ගුණතිලක මයා037 2298205072 4833214slyouth_mawathagama@hotmail.com
ගල්ගමුවඩී.එම්. ප්‍රේමතිලක බණ්ඩාර මයා037 2253488071 8177189srilankayouthgalgamuwa@gmail.com
ඇතුගල්පුරඩබ්.එම්. නිමල් ගාමිණී බණ්ඩාර මයා037 2227100077 9551142athugalpura.youth@gmail.com
ඔරුලියද්ද එන්.එම්.සී. සුධර්මා නාමල්ගම මිය037 2241743071 5864116 nyscpolgahawela@gmail.com
උනුවින්නටී.එම්.ජේ.බී. තෙන්නකෝන් මයා081 3838508071 7204467nyscunuwinna@gmail.com
පොල්ගොල්ලකේ.එම්. ප්‍රේමසිරි මයා081 2499500
Fax - 0812500853
071 5298651youthpolgolla@sltslt.lk
උලපනේ ධම්මික ලීල් ගුණසේකර මයා081 2356468077 3163474nysculpane@yahoo.com
නාඋලඑන්.ඩබ්.ජී.ඩි. අබේසේකර මයා066 2246611071 5896599nl2246611it@gmail.com
දඹුල්ලඊ.එම්.ටී. ධර්මකීර්ති මයා066 2286839071 6518533srilankaswiss@gmail.com
අනුරාධපුරඑස්. නිමල් රණවීර මයා 025 2224844071 8662043youthcenter.anuradhapura@gmail.com
කැකිරාවඑස්.ටී.බී. කීර්තිසේන මයා025 2264776071 640251323nationalyouthk@gmail.com
කහටගස්දිගිලියඑස්.එස්. අමරසූරිය මයා025 2247581071 1030781nysckahatagasdigiliya@gmail.com
අම්පාරඑච්.යු. සුසන්ත මයා0632 222149072 9917757nyscampara@gmail.com
පදියතලාවඩී.එම්. සමරසේකර මයා063 2246036077 3720765
සයින්දමරුදුඑස්.එම්. අබ්දුල් ලතීෆ් මයා067 2225406071 9155091slyc2sm@gmail.com
පුදුකුඩියිරිප්පුඑන්. කුගදාස් මයා065 3647520077 6929197youthcen.puthu@gmail.com
ලව්ලේන්එස්. යුවරාජ් කුමාර් මයා026 2225199075 7101735lovelanecentertrinco@yahoo.com
වව්නියාවඅයි. සුභානි මයා024 2223768077 6366309nyscnytcvavuniya@gmail.com
මන්නාරමටී. පුලෝගරාසා මයා023 2222007077 8830104mannarnysc@gmail.com
කිලිනොච්චියඑන්. තුෂ්ෂ්‍යන්තිනී මිය021 2285547077 1184702nysc.kili2013@gmail.com


1578592