Board of Directors

1. Mr. H.Hewage
2. Mrs. D.S.Wijesekara
3. Mr. Mahesh Gammanpila
4. Mr. Madura Priyabhashana Welgama
5. Mr.A.R.S.Sarachchandra
6. Mr. W.B.L. Gunasekara
7. Mr.R.M.D.K.S.Rajapaksha(Attorney-at-law)
8. Mr.N.K.Jayasinghe
9. Mr.Dasun Nagashena (Attorney-at-Low)
10. Mr.S.N.Dikkumbura (Attorney-at-Low)
11. Mr.C.H.S.Dangalla
12. Mr.K.M.R.L.Sugathapala
13. Mr. H.M.Nimal Piyasiri Bandara
14. Mr. B.R.Shamal Gunawardana
15. Mr. H.G.Channa Vikum
16. Mr. H.A.D.A.H.Appuhami
17. Mr. P.B. Alawathuwala
18. Mr. Insaf Bakeer Makar
19. Mr. A.W.Abdul Asees
20. Mr. Chamara Uditha Bandara


1668069