Board of Directors

1. Mr. H.Hewage
2. Mrs. D.S.Wijesekara
3. Mr. Mahesh Gammanpila
4. Mr. Madura Priyabhashana Welgama
5. Mr.A.R.S.Sarachchandra
6. Mr. W.B.L. Gunasekara
7. Mr.N.K.Jayasinghe
8. Mr.Dasun Nagashena (Attorney-at-Low)
9. Mr.S.N.Dikkumbura (Attorney-at-Low)
10. Mr.C.H.S.Dangalla
11. Mr.K.M.R.L.Sugathapala
12. Mr. H.M.Nimal Piyasiri Bandara
13. Mr. B.R.Shamal Gunawardana
14. Mr. H.G.Channa Vikum
15. Mr. H.A.D.A.H.Appuhami
16. Mr. P.B. Alawathuwala
17. Mr. Insaf Bakeer Makar
18. Mr. A.W.Abdul Asees
19. Mr. Chamara Uditha Bandara


1879627