අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

1. ඒ. ආර්. එස්. සරච්චන්ද්‍ර මහතා
2. බී. එල්. ඩි සොයිසා ගුණසේකර මහතා
3. ආර්. එම්. ඩී. කේ. එස්. රාජපක්ෂ මහතා
4. එන්. කේ. ජයසිංහ මහතා
5. නීතිඥ,දසුන් නාගස්හේන මහතා
6. එස්. එන්. දික්කුබුර මහතා
7. සී. එච්. එස්. දන්ගල්ල මහතා
8. කේ. එම්. ආර්. එල්. සුගතපාල මහතා


1578574