අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

1. චමින්ද තල්ගස්වත්ත මහතා
2. රවි ක්‍රිෂාන් ජයවර්ධන මහතා
3. පුන්සඳ විජයකුමාර මහතා
4. බෙන්. රජිත ෂ්‍යාමල් ගුණවර්ධන මහතා
5. සි.එච්.එස්.දන්ගල්ල මහතා
6. නීතිඥ, එච්. එම්. සුදර්ශී භාග්‍යා කරුණාරත්න මහත්මිය
7. නිපුණා සාරංගි ගුණරත්න මෙනවිය
8. වි.ඒ. හර්ෂනි සඳරුවනි මහත්මිය
9. අශෝකා අලවත්ත මහත්මිය
10. සුමිත් සුරවීර මහතා
11. නීතිඥ,දසුන් නාගස්හේන මහතා 
12. නීතිඥ,මදුර ප්‍රියභාෂණ වෙල්ගම මහතා 
13. ඩබ්ලිව්.බුද්ධික ලක්මාල් ගුණසේකර මහතා 
14. නිරෝෂා විරාජීනණි මහත්මිය 
15. නිලුක කරුණාරත්න මහතා 


1460316