අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

1. එච්. හේවගේ මහතා
2. ඩී. එස්. විජේසේකර මහත්මිය
3. මහේෂ් ගම්මන්පිල මහතා
4. එච්. හේවගේ මහතා
5. ඒ. ආර්. එස්. සරච්චන්ද්‍ර මහතා
6. ඩබ්. බී. එල්. ගුණසේකර මහතා
7. එන්. කේ. ජයසිංහ මහතා
8. නීතිඥ,දසුන් නාගස්හේන මහතා
9. එස්. එන්. දික්කුබුර මහතා
10. සී. එච්. එස්. දන්ගල්ල මහතා
11. කේ. එම්. ආර්. එල්. සුගතපාල මහතා
12. එච්. එම්. එන්. පියසිරි බන්ඩාර මහතා
13. බී. ආර්. ෂ්‍යාමල් ගුණවර්ධන මහතා
14. එච්. ජී. චන්න විකුම් මහතා
15. එම්. ඒ. ඩී. ඒ. එච්. අප්පුහාමි මහතා
16. පී. බී. අලවතුවල මහතා
17. අයි. බාකීර් මාකර් මහතා
18. ඒ. ඩබ්. අබ්දුල් අසීස් මහතා
19. චාමර උදිත බන්ඩාර මහතා


1885281