කාර්යක්ෂමතා කඩයිම - විෂය නිර්දේශය

eb syllabus

eb syllabus tamil


උපදේශක (වෘත්තීය පාහුණු)

Information

Application


ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණයන් සම්බන්ධව කටයුතු කරන ආයතන හා සංවිධාන පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීම.

ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණයන් සම්බන්ධව කටයුතු කරන ආයතන හා සංවිධාන පිලිබදව තක්සේරු කිරීම හා ලියාපදිංචි කිරීම.

Information leaflet

Postal Address

Application English

Application-sinhala

Application-Tamil


head office format

provincial format


විභාග කාළ සටහන- 2018

exam time table


බදවා ගැනීම් - වෘතීය පුහුණු පාඨමාලා ජුලි/දෙසැම්බර් කන්ඩායම

Training Courses

Training Course Application


ජාතික තුරුණු පොසොන් කළාපය - 2018

ජාතික තුරුණු පොසොන් කළාපය - 2018

app1

app2

app3

app4

app5

app6


තුරුණු ශ්‍රම ශක්ති ව්‍යපෘති

ywt application 2018


film festival - 7 adds

paper add-addt

film festival -application


yaword-sinhala

yaword- tamil


application


voluntory resignation - sinhala

vr-tamilඋපදේශක (වෘත්තීය පාහුණු)

Information

Application format


counceller/Translator vacancies 2018

උපදේශන හා භාෂා පරිවර්ථක (අභ්‍යන්තර)

උපදේශන හා භාෂා පරිවර්ථක (බාහිර)

පරිපාලන නිළධාරී/අභ්‍යන්තර විගණන නිළධාරී/මූල්‍ය නිළධාරී(අභ්‍යන්තර)

මූල්‍ය නිළධාරී (අභ්‍යන්තර / භාහිර) /අභ්‍යන්තර විගණන නිළධාරී (අභ්‍යන්තර / භාහිර)

Tamil add 1

Tamil app1

tamil trans

Tmil Trans add
1578649