සභාපති තුමන්ගේ පණිවිඩය

නීතිඥ ඩබ්.ජී.එස්.එරන්දික

ජාතික තරුණ සේවා සභාව

දැක්ම

අභිමානවත් ශ්‍රී ලාංකික තරුණයා බිහි කිරී‍මේ විශ්වාසනීය නියමුවා බවට පත්වීම.

මෙහෙවර

දැනුමෙන් හා කුසලතාවලින් පරිපුර්ණ දේශීයත්වයට ගරු කරන ජාත්‍යන්තරය ජය ගත හැකි විනය ගරුක ශ්‍රී ලාංකීය තරුණයා බිහි කිරීම උදෙසා තරුණ වර්ධනයේ ප්‍රමුඛයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් සිය සේවාව විශිෂ්ඨ හා විශ්වාසනීය අයුරින් සැපයීම.

වටිනාකම්

සියලූ ක්‍රියාවල නිර්මාණශීලීව යෙදී සිටීම. ආයතනයේ සියලූම ක්‍රියාවන් වලදී යෞවනයන්ගේ අදහස් වලට ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙන්න.

සිදුවීම් දින දර්ශනය

තරුණ පොසොන් පොහෝ දිනය

තරුණ පොසොන් පොහෝ...

‍යොවුන් වෙසක් උළෙල

තෙමගුල සංකේතවත්...

යොවුන් අවුරුදු උළෙල

ශ්‍රී ලාංකික සිංහල...

නිපොන්මාරු

දෙස් විදෙස් තරුණ තරුණියන් අතර...

යොවුන් පුරය

ශ්‍රි ලාංකික තරුණ තරුණියන් අතර...

සුවිශේෂී තරුණයා

සුවිශේෂී තරුණයා තේරීමේ...

තෛයිපොන්ගල්

එකම රටක් එකම දැයක් ශ්‍රී ලාංකීය...

යෞවන සම්මාන

නිර්මාණශීලී තරුණ අංකුර කලාකරුවන්...

යොවුන් ක්‍රීඩා උළෙල

යෞවන ක්‍රීඩා උළෙලේ ජාතික මට්ටමේ...

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව

රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන...

තරුණ පොසොන් පොහෝ දිනය

තරුණ පොසොන් පොහෝ...

‍යොවුන් වෙසක් උළෙල

තෙමගුල සංකේතවත්...

යොවුන් අවුරුදු උළෙල

ශ්‍රී ලාංකික සිංහල...

නිපොන්මාරු

දෙස් විදෙස් තරුණ තරුණියන් අතර...

යොවුන් පුරය

ශ්‍රි ලාංකික තරුණ තරුණියන් අතර...

සුවිශේෂී තරුණයා

සුවිශේෂී තරුණයා තේරීමේ...

තෛයිපොන්ගල්

එකම රටක් එකම දැයක් ශ්‍රී ලාංකීය...

යෞවන සම්මාන

නිර්මාණශීලී තරුණ අංකුර කලාකරුවන්...

යොවුන් ක්‍රීඩා උළෙල

යෞවන ක්‍රීඩා උළෙලේ ජාතික මට්ටමේ...

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව

රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන...