සභාපති තුමන්ගේ පණිවිඩය

Mr. Erandika Weliange

ජාතික තරුණ සේවා සභාව

දැක්ම

To be the Trusted Pioneer in Creation of a Dignified Sri Lanka Youth.

මෙහෙවර

To provide an Excellent and Trusted Service towards creation of a Dignified Sri Lankan Youth who is Disciplined, Knowledgeable and Global in Outlook while upholding Local Values.

වටිනාකම්

Engagement of activities in a creative manner Give priority to the views of the youth in all activities of the organization. Council staff to treat every stakeholder with a pleasant and positive attitude.

සිදුවීම් දින දර්ශනය

‍යොවුන් වෙසක් උළෙල

තෙමගුල සංකේතවත්...

යොවුන් අවුරුදු උළෙල

ශ්‍රී ලාංකික සිංහල...

නිපොන්මාරු

දෙස් විදෙස් තරුණ තරුණියන් අතර...

යොවුන් පුරය

ශ්‍රි ලාංකික තරුණ තරුණියන් අතර...

සුවිශේෂී තරුණයා

සුවිශේෂී තරුණයා තේරීමේ...

තෛයිපොන්ගල්

එකම රටක් එකම දැයක් ශ්‍රී ලාංකීය...

යෞවන සම්මාන

නිර්මාණශීලී තරුණ අංකුර කලාකරුවන්...

යොවුන් ක්‍රීඩා උළෙල

යෞවන ක්‍රීඩා උළෙලේ ජාතික මට්ටමේ...

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව

රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන...

‍යොවුන් වෙසක් උළෙල

තෙමගුල සංකේතවත්...

යොවුන් අවුරුදු උළෙල

ශ්‍රී ලාංකික සිංහල...

නිපොන්මාරු

දෙස් විදෙස් තරුණ තරුණියන් අතර...

යොවුන් පුරය

ශ්‍රි ලාංකික තරුණ තරුණියන් අතර...

සුවිශේෂී තරුණයා

සුවිශේෂී තරුණයා තේරීමේ...

තෛයිපොන්ගල්

එකම රටක් එකම දැයක් ශ්‍රී ලාංකීය...

යෞවන සම්මාන

නිර්මාණශීලී තරුණ අංකුර කලාකරුවන්...

යොවුන් ක්‍රීඩා උළෙල

යෞවන ක්‍රීඩා උළෙලේ ජාතික මට්ටමේ...

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව

රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන...