සභාපති තුමන්ගේ පණිවිඩය

නීතිඥ ඩබ්.ජී.එස්.එරන්දික

ජාතික තරුණ සේවා සභාව

දැක්ම

බලසතු වූ ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙක්.

මෙහෙවර

දේශීය හා ජාත්‍යන්තර අවස්ථා උපයෝගී කොට ගෙන ජිවිත අභියෝගී සදහා මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලාංකීය තරුණයා සවිබල ගැන්වීම සදහා පහසුකම් සැපයීම.

සිදුවීම් දින දර්ශනය

තරුණ පොසොන් පොහෝ දිනය

තරුණ පොසොන් පොහෝ...

‍යොවුන් වෙසක් උළෙල

තෙමගුල සංකේතවත්...

යොවුන් අවුරුදු උළෙල

ශ්‍රී ලාංකික සිංහල...

නිපොන්මාරු

දෙස් විදෙස් තරුණ තරුණියන් අතර...

යොවුන් පුරය

ශ්‍රි ලාංකික තරුණ තරුණියන් අතර...

සුවිශේෂී තරුණයා

සුවිශේෂී තරුණයා තේරීමේ...

තෛයිපොන්ගල්

එකම රටක් එකම දැයක් ශ්‍රී ලාංකීය...

යෞවන සම්මාන

නිර්මාණශීලී තරුණ අංකුර කලාකරුවන්...

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව

රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන...

තරුණ පොසොන් පොහෝ දිනය

තරුණ පොසොන් පොහෝ...

‍යොවුන් වෙසක් උළෙල

තෙමගුල සංකේතවත්...

යොවුන් අවුරුදු උළෙල

ශ්‍රී ලාංකික සිංහල...

නිපොන්මාරු

දෙස් විදෙස් තරුණ තරුණියන් අතර...

යොවුන් පුරය

ශ්‍රි ලාංකික තරුණ තරුණියන් අතර...

සුවිශේෂී තරුණයා

සුවිශේෂී තරුණයා තේරීමේ...

තෛයිපොන්ගල්

එකම රටක් එකම දැයක් ශ්‍රී ලාංකීය...

යෞවන සම්මාන

නිර්මාණශීලී තරුණ අංකුර කලාකරුවන්...

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව

රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන...


494205