சமீபத்திய செய்திகள்

தலைவரின் செய்தி

Mr. Erandika Weliange

The National Youth Services Council

பார்வை

ஒரு சக்திவாய்ந்த இலங்கை இளைஞர்.

மிஷன்

தேசிய மற்றும் சர்வதேச வாய்ப்புக்களை உபயோகித்து வாழ்வின் சவால்களை எதிர்நோக்குவதற்காக இலங்கையின் இளைஞரை வலுவூட்டுவதற்கு வசதியளித்தல்.நிகழ்வு அட்டவணை

...

Youth Poson...

இளைஞர் வெசாக்

Temagula symbolically youth together is...

நிப்போன்மாறு

Nippon transfer program can be organized as a...

Youn Puraya

To improve understanding of the Sri Lankan...

Youth with Talent

Youth with Talent...

Youth Awards

The Duke of Edinburgh’s International Youth...

Youth Sport Festival

The event was organised by...

Youth Parliament

Guiding a new era of tolerant coexistence to the...

...

Youth Poson...

இளைஞர் வெசாக்

Temagula symbolically youth together is...

நிப்போன்மாறு

Nippon transfer program can be organized as a...

Youn Puraya

To improve understanding of the Sri Lankan...

Youth with Talent

Youth with Talent...

Youth Awards

The Duke of Edinburgh’s International Youth...

Youth Sport Festival

The event was organised by...

Youth Parliament

Guiding a new era of tolerant coexistence to the...


1037122