ජාතිකතරුණසේවා සභාවට අනුබද්ධ රත්මලාන ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තියපුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සහති

04 12 2017 - 07:00 AM

ජාතික තරුණ සේවා සභාවට අනුබද්ධ රත්මලාන ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පාඨමාලාවන් හැදෑරු අභ්‍යාසලාභීන් හට සහතිකපත් ප්‍රධානය කිරීමේ උත්සවය අද (04) දින ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති / අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් නීතිඥ එරන්ද වැලිඅංගේ මැතිතුමාගේ හා දෙහිවල ගල්කිස්ස නගර සභාවේ හිටපු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ගරු කේසරලාල් ගුණසේකර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා.

ඒ ජාතික තරුණ සේවා සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී. මෙම අවස්ථාව සඳහා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ජේෂ්ඨ නිලධාරීන්, පාඨමාලාවන් හැදෑරු අභ්‍යාසලාභීන් හා ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගීවී සිටියා. මේ එහි සොඳුරු දසුන් කිහිපයක්.

Latest News

Youth Thaipongal...

18 01 2019 - 08:00 AM

Vocational Training...

11 12 2018 - 15:24 PM1462127