ජාතිකතරුණසේවා සභාවට අනුබද්ධ රත්මලාන ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තියපුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සහතිකපත් ප්‍රධානය

04 12 2017 - 07:00 AM

ජාතික තරුණ සේවා සභාවට අනුබද්ධ රත්මලාන ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පාඨමාලාවන් හැදෑරු අභ්‍යාසලාභීන් හට සහතිකපත් ප්‍රධානය කිරීමේ උත්සවය අද (04) දින ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති / අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් නීතිඥ එරන්ද වැලිඅංගේ මැතිතුමාගේ හා දෙහිවල ගල්කිස්ස නගර සභාවේ හිටපු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ගරු කේසරලාල් ගුණසේකර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා.

ඒ ජාතික තරුණ සේවා සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී. මෙම අවස්ථාව සඳහා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ජේෂ්ඨ නිලධාරීන්, පාඨමාලාවන් හැදෑරු අභ්‍යාසලාභීන් හා ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගීවී සිටියා. මේ එහි සොඳුරු දසුන් කිහිපයක්.1462200