ව්‍යවසායකත්වය පිළිබද ඊ-ඉගෙනුම් වැඩසටහන....

27 05 2018 - 09:20 AM

ව්‍යවසායකත්වය පිළිබද ඊ-ඉගෙනුම් වැඩසටහන....

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධන අංශය මගින් සංවිධානයකරනු ලබන ව්‍යවසායකත්වය පිළිබද ඊ-ඉගෙනුම් වැඩසටහන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන(ශ්‍රී ලංකා) සහයෝගයෙන් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25 තුලම තරුණ ව්‍යවසායකයින් බිහිකිරීම දිරිගැන්වීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම්කර ඇත.

මෙහි පලමු ව්‍යවසායකත්වය පිළිබද ඊ-ඉගෙනුම් වැඩසටහන ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ දෙහිවල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විය.

මෙහි දෙවැනි ව්‍යවසායකත්වය පිළිබද ඊ-ඉගෙනුම් වැඩසටහන ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ඇල්පිටිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විය.

මෙහි තුන්වැනි ව්‍යවසායකත්වය පිළිබද ඊ-ඉගෙනුම් වැඩසටහන ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ හලාවත පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විය.1462182