එඩින්බරෝ ආදිපාද ජාත්‍යන්තර තිළිණ ප්‍රදානෝත්සවය. - 2018

30 07 2019 - 08:50 AM

ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන වෘත්තීය පුහුණු නිපුණතා සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශයට අනුබද්ධිත ජාතික තරුණ සේවා සභවේ, ජාතික යෞවන තිළිණ  ප්‍රදාන අංශය මඟින් එඩින්බරෝ ආදිපාද ජාත්‍යන්තර තිළිණ ප්‍රදාන වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව තුළ පුරා වසර 39 ක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. ජාතික තරුණ සේවා සභාව හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය එක්ව විෂය සමඟාමී ක්‍රියාදාමයක් ලෙස මෙම ජාත්‍යන්තර තිළිණ ප්‍රදාන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

මෙම ජාත්‍යන්තර වැඩසටහන1956 වසරේ දී එංගලන්තයේ එඩින්බරෝ ආදිපාද පිලිප් කුමරු විසින් ආරම්භ කරන ලද අතර වර්තමානයේ මෙම වැඩසටහන ලෝකයේ රටවල් 144 ක ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. 1980 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ පරපුරට මෙම ජාත්‍යන්තර තිළිණ වැඩසටහන  හඳුන්වා දෙනු ලැබුයේ එවකට තරුණ කටයුතු හා රැකීරක්ෂා අමාත්‍ය වත්මන් අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති චරිත රත්වත්තේ මැතිතුමා විසිනි.

ලෝකඩ, රජත හා ස්වර්ණ තිළිණය සඳහා ස්වේච්ඡා සේවය(Volunteer Service), කුසලතා(Skills), ශාරීරික යෝග්‍යතා(Physical Recreation)  හා අභියෝගාත්මක චාරිකා(Adventure Journey) යන අංශ හතරෙහි නියැලී වයස අවු.13ත් 24ත් අතර යෞවන යෞවනියන්ගේ විවේක කාලය ඵලදායී ලෙස ගත කිරීම මෙම වැඩසටහනෙහි මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වේ. මේ තුළින් යහපත් තරුණ පරපුරක් රටට හා ජාතියට දායාද කිරීම සිදු විය.

වර්තමානයේ දී දිවයින පුරා පාසල් 148 ක එඩින්බරෝ ආදිපාද ජාත්‍යන්තර තිළිණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර විශේෂ අවශ්‍යතා (ආබාධිත) සහිත දරුවන් ද, බන්ධනාගාර තරුණ විශෝධන මධ්‍යස්ථානවල සිටින දරුවන් ද මෙම තිළිණ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී ඇත.1685442