ශ්‍රී ලංකා ජාතික තරුණ ස්වේච්ජා සේවය

09 08 2019 - 22:30 PM

Video link

2.2 ස්වේච්ජා සේවකයින්ගේ අනාගත අපේක්ෂාවන් තහවුරු කර ගැනීමට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

   1. ස්වේච්ජා සේවකයින් රැකියා සදහා තෝරා ගැනීමේදී හා උසස් වීම් ලබා ගැනීමේදී ස්වේච්ජා සේවයේ යෙදීමේ දී අමතර ලකුණු ප්‍රමාණයක් හිමි වේ.

   2. විශ්ව විද්‍යාල හා අනෙකුත් උසස් අධ්‍යපන ආයතන වලට ඇතුළත් වීමේදී ස්වේච්ජා සේවයේ යෙදීමෙන් ලබා ගන්නා ඇගයීම් මත අමතර ලකුණු ප්‍රමාණයක් හිමි වීම.

   3. ජාත්‍යන්තර තලයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ හා අනිකුත් එවැනි සංවිධානවල ස්වේච්ජා වැඩසටහන් සදහා අනුයුක්ත වීමට අවකාශය සැලසීම.

   4. විශිෂ්ටතම ස්වේච්ජා සේවකයන් ලෙස තෝරා ගැනීමෙන් රන් රිදී ලොකඩ සම්මාන සහ සහතික ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබීම.

   5. ස්වෙච්ජා සේවකයකු වශයෙන් පිළිගත් සහතිකයක් හා බලපත්‍රයක් හිම් වීම.1885278