අභිනවයෙන් පත් වු සභාපති තුමන් රාජකාරි ආරම්භ කල අවස්ථාව

03 01 2020 - 08:20 AM

ජාතික තරුණ සේවා සභාවට අභිනවයෙන් පත් වු සභාපති/අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තෙෂාර ජයසිංහ මැතිතුමා නිල වශයෙන් රාජකාරි ආරම්භ කිරීම 2020-01-02 දින මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභා පරිශ්‍රයේදී සිදු කරන ලදී. මෙම අමස්ථාවට තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුම හා එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් තුමා හා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අධ්‍යක්ෂ තුමන්ලා ඇතුලු සියලුම නිළධාරීන් හා සම්භාවනීය අමුත්තන් සහභාගී විය. ඉන්අනතුරුව ගරු සභාපති/අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තුමන් හා රජ්‍ය අමාත්‍ය තුමන් විසින විසින් ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සියලුම නිලධාරීන් ඇමතීමද සිදු කරන ලදී.

 

  • 1


2093799