යොවුන් අවුරුදු උළෙල 2018

අරමුණු

ශ්‍රී ලාංකික  සිංහල හා හින්දු ජනතාවටම ආවේණික  වූ චාරිත්‍ර හා වාරිත්‍ර වලින් පිරිපුන් උත්සවයක් ලෙස බක්මහේ අළුත් අවුරුදු උදාව  පෙන්වාදිය හැක.එම අවුරුදු උදාව සංකේතවත් කරමින් දිවයිනේ  දස දෙසින් පැමිණෙන තරුණ තරුණියන් ඒක රාශ්‍රි කොට යොවුන් අවුරුදු උළෙල පැවැත්වනු ලබයි.
1578647