ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ක්‍රීඩා සමාජ අංශය

Monthly Payment Details

01.ජුඩෝ- Rs.700/-
02.කරාතේ- Rs.700/-
03.පාපන්දු - Rs.700/-
04.වුෂු - Rs.700/-
05.බැඩ්මින්ටන් - Rs.1000/-
06.වොලිබෝල් - Rs.700/-
07.නෙට්බෝල් - Rs.700/-
08.යෝග - Rs.1000/-
09.ජිම්නාස්ටික් - Rs.700/-
10.ටයිකොන්ඩෝ - Rs.700/-
11.චෙස්- Rs.700/-
12.මළල ක්‍රීඩා - Rs.700/-
13.බාස්කට්බෝල් - Rs.700/-
14.ක්‍රිකට් - Rs.1000/-
15.කායවර්ධන- Rs.1000/-
16.රෝදසපත්තු - Rs.1000/-

ඇතුලත්වීමේ ගාස්තු / නිතිරිති/ කොන්දේසි

  1. අයදුම්කරුවන් ඇතුලත්වීමේ ගාස්තු රු.300.00 ක් සහ මාසික ගාස්තු එකවර ගෙවිය යුතුය. කායවර්ධන ඒකකයේ අවුරුද්දක් සදහා එකවර ගෙවීමේදී රු.10,000.00 ක් වේ.

  2. සම්පුර්ණ කරන අයදුම්පත් මුද්දර ප්‍රමාණයේ ජායාරූපයක් සමග ඇතුලත්වීමේ ගාස්තු සහ සාමාජික මුදල් සමග රජයේ නිවාඩු නොවන සතියේ දිනවල පෙ. ව 9.00 සිට ප.ව 3.00 ක්වා කාලය තුල ගිණුම් අංශයේ මුදල් අයකැමි වෙත ගෙවිය යුතු වේ.

  3. කායවර්ධන පුහුණුවන්නන් සදහා පමණක් අයදුම්පත්‍රය සමග වෛද්‍ය සහතිකය ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්යය වේ.

  4. ඔබ පුහුණුවීම් සදහා මසකට වඩා වැඩි කාලක් නොපැමිණෙන්නේ නම් ඒ බව උපදේශක මහතා මගින් ක්‍රීඩා සමාජය වෙත ලියුමක් මාර්ගයෙන් දැනුම් දිය යුතුය.එසේ නොමැති අවස්ථාවලදී අදාල මාස සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුය.

  5. අදාල මාසයට පෙර මුදල් ගෙවා තිබිය යුතු අතර, ක්‍රීඩා අංශයේ, ක්‍රීඩා සමාජයේ හෝ ආරක්ෂක අංශයේ කිසියම් නිලධාරීයකු සාමාජික හැදුනුම්පත ඉල්ලා සිටින සෑම අවස්ථාවකදීම ඉදිරිපත් කිරීම සදහා සාමාජික හැදුනුම්පත ලග තබාගැනීම අනිවාර්යය වේ.

  6. ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නිතිරීති වලට අනුකූලව පුහුණු කාලය තුල හැසිරිය යුතුය.

  7. ක්‍රීඩා සමාජයේ හෝ ක්‍රීඩා අංශයේ අනුදැනුමකින් තොරව ක්‍රීඩා තරග සංදර්ශණ සදහා සහභාගී නොවිය යුතු අතර, එසේ සහභාගීවීමකදී ඇතිවන සිදුවීම් වලට ක්‍රීඩා අංශයේ හෝ ක්‍රීඩා සමාජය විසින් වගකියනු නොලැබේ.

  8. සාමාජික ගාස්තු හෝ වෙනත් අයකිරීම් සදහා ක්‍රීඩා සමාජයේ අයකැමි විසින් නිල කුවින්තාන්සි නිකුත් කරනු ඇත. එසේ නොමැතිව කිසිදු ගෙවීමක් නොකළ යුතුය.

  9. පුහුණු කාලය තුල පුහුණුකරු සමග පුහුණුවන ස්ථානයේ ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයේ වෙනත් තැන්වල රැදී නොසිටිය යුතුය.

  10. කායවර්ධන හා ශාරීරික යෝග්‍යතා ඒකකය පරිහරණය කරන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සතියට දින 3 ක් , දිනකට පැය 02 ක් උපරිමයකට යටත්ව එම ඒකකය පරිහරණය කළයුතු වේ. ඒ සදහා කාර්යාලය සමග සාකච්ජා කර අදාල කාලසටහන සකස් කරගතයුතු වේ.


Time Table


ක්‍රීඩාවේ නමසදුදාඅගහරුවාදාබදාදාබ්‍රහස්පතින්දාසිකුරාදාසෙනසුරාදාඉරිදා
වොලිබෝල්3.00 – 6.003.00 – 6.003.00 – 6.00
නෙට්බෝල්2.30 – 6.002.30 – 6.008.00 – 11.00
බාස්කට්බෝල්3.00 – 6.003.00 – 6.003.00 – 6.00
ටයිකොන්ඩෝ3.00 – 6.003.00 – 6.003.00 – 6.00
ජිම්නාස්ටික්3.00 – 6.003.00 – 6.003.00 – 6.00
ජුඩෝ3.00 – 6.003.00 – 6.009.00 – 12.00
කරාතේ3.00 – 6.009.00 – 1.00
පාපන්දු3.00 – 6.003.00 – 6.008.00 – 11.00
වුෂු3.00 – 6.003.00 – 6.003.00 – 6.00
ක්‍රිකට්3.00 – 6.003.00 – 6.003.00 – 6.00
යෝග4.00 – 6.006.00 – 10.006.00 – 10.00
චෙස්3.00 – 6.003.00 – 6.00
මලලක්‍රීඩා3.00 – 6.003.00 – 6.003.00 – 6.00
බැඩ්මින්ටන්3.00 – 6.003.00 – 6.003.00 – 6.00
රෝද සපත්තු3.00 – 6.0011.00-13.0011.00-13.00
කායවර්ධන හා ශාරීරික යෝග්‍යතාසතියේ දිනවල පෙ.ව 6.00 සිට රාත්‍රී 8.00 දක්වාත්, සති අන්ත දිනවල පෙ.ව 8.00 සිට සවස 6.00 දක්වා විවෘතයි

Coach's Details


No.NamePostTelephone No
01.S.A. Gamini SarathchandreBasketball Coach077 3708869
02.S. J . SilvaAthletic Coach071 4464254
03.A.M .ChamindaCricket Coach077 3492292
04.W.Naminda WarakagodaJudo Coach071 5661576
05.M. Nilanka PararaJudo Coach077 3298248
06.D. Ruwan LansakkaraBody Building Coach077 9022187
07.K.G.Kapil GaminiBody Building Coach071 6560805
08.A.J.N. WijesinghaBody Building Coach077 6295224
09.D.U.M. RathnayakaChess Coach071 6668363
10.W.M.N.M DammikaNetball Coach077 4300501
11.Ajith KularathnaKarathe Coach071 9775070
12.R. PramakumaraKarathe Coach077 2090325
13.C.A PurushothamanFootball Coach072 8047224
14.K.AC.R.S AlahakoonTaekwondo Coach072 1607276
15.N.AdirisinghaWushu Coach071 5315386
16.Lall SilvaGymnastic Coach071 2377500
 Lall SilvaRoller shoes Coach071 2377500
17.Shamali PararaYoga Coach077 7294942
18.D.H.D. JanaranjanaVolleyball Coach071 8138853
19.H. K S. JanithanjaliBadminton Coach071 6159444
20.W.D. Shanka ChathurangaBody Building Coach071 2567019

Registration Form
1224292