යෞවන සමාජ තාරුණ්‍යයට ලබා දෙන ප්‍රතිලාභ

 • නායකත්ව පුහුණුව

 • දේශීය හා විදේශීය තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන් ස‍ඳහා අවස්ථාව

 • යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව

 • ජාතික හා ආගමික සහජීවනය හා සංහිඳියාව ඇති කිරීමේ වැඩසටහන්

 • රැකියා පුහුණුව සඳහා මගපෙන්වීම

 • ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙල තුළින් ක්‍රීඩා හැකියාව් ඔප්නංවා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දීම.

 • යෞවන සම්මාන තරගාවලිය මගින් කලා හැකියාවන් ඔප් නංවා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දීම

 • NYSCO තරුණ සමූපකාර සමිති හරහා ස්වයං රැකියා අවස්ථා සැලසීම

 • Youth Got Talent වැඩසටහන මගින් විශේෂ දක්ෂතා ඇති තරුණියන් ඇගයීමට ලක්කිරීම.


ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්නේ කාටද යන වග
 • වයස අවුරුදු 13 - 29 ත් අතර දිවයින පුරා විසිරී සිටින යෞවන සමාජ සාමාජික සාමාජිකාවන් සඳහා


ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන පිළිවෙල
 • ග්‍රාමීය මට්ටමේ සංවිධානය වන යෞවන සමාජය වෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය භාරව කටයුතු කරනු ලබන තරුණ සේවා නිලධාරී හා යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු තරුණ තරුණියන් හරහා දැනුවත් කර වැඩසටහන් සඳහා සම්බන්ධ කරගැනීම සිදු කරයි.

 • දිස්ත්‍රික් මට්ටමේදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ නියෝජනය වන පරිදී තරුණ තරුණියන් වැඩසටහන් හා සම්බන්ධ කරගනී.

 • ජාතික මට්ටමේදී දිස්ත්‍රික් වශයෙන් බෙදී යන පරිදී තරුණ තරුණියන් තෝරාගැනීම සිදු කරයි.

යෞවන සමාජ, යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය මණ්ඩල හා යෞවන සමාජ දිස්ත්‍රික් මණ්ඩල හරහා සාමාජික සාමාජිකාවන් වෙත අදාල ප්‍රතිලාභ ලබාදේ.


ප්‍රතිලාභ ලබාගන්නා ආකාරය
 • යෞවන සමාජ වලට සම්බන්ධ වීමෙන් ඉහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවනු ඇත.5095534