දිස්ත්‍රික් කාර්යාල තොරතුරු


කොළඹ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

මහේෂ් තිලකරත්න මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

මහලේකම් කාර්යාලය,

කොළඹ 12.

071 5833966

011 2325572

colombourbonyouth@gmail.com

කළුතර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

මහේෂ් චන්ද්‍රසේන මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

නාගොඩ පාර,

කළුතර.

034 2222263

071 8219836

nysckaluthara@gmail.com

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

ජනක හෙට්ටිආරච්චි මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

ගොඩිගමුව, යායවත්ත,

තංගල්ල.

0472 240220

071 8112495

nyscyayawawatta@gmail.com

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

වී.ටී.මහින්ද මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

අංක 19,පෙට්ටිගල වත්ත,

ගාල්ල.

091 2234911

071 8223338

mahindawitharana@gmail.com

 

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

ඩි.ඒ.කුමුදුනී මිය,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

වලව්ව වත්ත,

ගම්පහ.

034 2222766

071 5164603

srilankayouthgampaha@gmail.com

පුත්තලම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

අනිල් සිරි හේරත් මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

හලාවත.

032 2222224

071 8251060

nyscchilowdo@gmail.com

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

පී. ආර්. ජී. ජයවර්ධන මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

නව නගරය,

රත්නපුර.

045 2222047

071 4455607

adrathnapura@gmail.com

මාතලේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

ආර්.එම්.එල්.කේ.රත්නායක මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

දිසාපති කාර්යාලය,

මාතලේ.

066 2222004

071 7677467

mataleyouthoffice@gmail.com

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

නිමල් ගාමිනී බන්ඩාර මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

මීගමුව පාර, මල්කඩුවාව,

කුරුණෑගල.

071 5810851

037 4933966

nyscku@gmail.com

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

එච්. ජී. ප්‍රියන්කර විජයකුමාර මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

කනිෂ්ඨ විද්‍යාල පාර,

කෑගල්ල.

035 2221295

071 9608424

adyouthke@gmail.com

 

වව්නියාව දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

සුනිල් ජයමහ මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

මහනුවර පාර,

වව්නියාව.

024 2221862

070 3450036

NYSCVavuniyawado@gmail.com

 

මන්නාරම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

යු. එල්. ඒ. මජීඩ් මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

තලෛමන්නාරම පාර,

මන්නාරම.

023 2222007

077 8020882

nyscmannar@gmail.com

 

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

එස්. රවි කුමාර් මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

දිසාපති කාර්යාලය,

ත්‍රිකුණාමලය.

026 2222034

077 1513420

nysctrinco@gmail.com

මාතර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

ටි.එල්.එල්.ඒ.ජයසේකර මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

අංක 155/ ඒ/ 3,

ගබඩා විදිය, හක්මන පාර,

මාතර.

041 2222938

071 5899299

srilankayouthmatarado@yahoo.com

මහනුවර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

ඩබ්ලිව්. ඒ. සෙනෙවිරත්න මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

නව මහලේකම් ගොඩනැගිල්ල,

යටිනුවර විදිය,

මහනුවර.

081 2200055

071 4476205

kandynysc@gmail.com

නුවර එළිය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

අජන්ත එස්. විජේතිලක මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

1/33, ඇෂ්ලි ගාර්ඩන්ස්,

ලේඩ් මැක්ලම් පාර,

නුවර එළිය.

052 2222965

071 2802998

nyscnuwaraeliya123@gmail.com

මොණරාගල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

ඩී. එම්. මහින්ද දිසානායක මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

ප්‍රභා ශාලාව පාර,

කච්චේරි හංදිය,

මොණරාගල.

055 2276055

071 8066533

monaragalayouth@gmail.com

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

ඩබ්ලිව්. ඒ. ගුණපාල මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

අංක. 37 / 13,

ග්‍රින්ලේන් ඩ්‍රයිව්,බදුල්පිටිය,

බදුල්ල.

071 8066576

055 2223916

sarathnandathilaka61@gmail.com

 

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

අලිදීන් අමීර් මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

ජාතික සමුපාකාර සංගම් ගොඩනැගිල්ල,

ෆර්නියර් පාර,

මඩකලපුව.

065 2224367

077 9689047

batticaloanyscoffice@gmail.com

 

අම්පාර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

එච්. වී. සුසන්ත මයතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

අංක සී/ 16, රජයේ නිවාස,

නව නගරය,

අම්පාර.

063 2223322

070 4296011

nysc123ampara@gmail.com

 

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

ආර්.එම්.කරුණාරත්න මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

නව නගරය,

අනුරාධපුර.

025 2222009

071 0820380

nyscanuradapura@gmail.com

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

කේ.ඩි.සි.ගාමිණි මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

නව නගරය,

පොළොන්නරුව.

071 3184029

027 2222295

polonnaruwayouth@gmail.com

යාපනය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

විනෝදනී මිය,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

අංක 128, කච්චේරි බටහිර පටුමග,

කච්චේරිය,

යාපනය.

077 0058775

021 2222526

nyscjaffna@yahoo.com

කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

එ්. තවේන්ද්‍රන් මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

ඒ 09 පාර,

155 පාර කණුව,

කිලිනොච්චිය.

077 1629972

021 2285547

nysckili2013@gmail.com

මුලතිව් දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

සරෝජා මිය,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

මාන්කුලම්,

මුලතිව්.

021 2060017

077 6178344

mullaitivu.nysc@gmail.com

නාගරික තරුණයා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

බී. ඒ. රනිල් මහතා,

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

--,

කොළඹ 01.

--

071 4427917

--


5094858