පළාත් කාර්යාල තොරතුරු


බස්නාහිර පළාත් කාර්යාලය

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(බටහිර),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

බටහිර පළාත් කාර්යාලය,

ශ්‍රි ලංකා යුත් පරිශ්‍රය,

මහරගම.

0112 850985

nyscwestern@gmail.com

 

ඌව පළාත් කාර්යාලය

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(ඌව),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පළාත් කාර්යාලය,

ග්‍රීන් ලේන් ඩ්‍රයව්,

බදුලු පිටිය,

බදුල්ල.

0552 222628

nyscuva01@gmail.com

වයඹ පළාත් කාර්යාලය

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(වයඹ),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පළාත් කාර්යාලය,

මල්කඩුවාව,

කුරූණෑගල.

037 2223313

nyscpdwayaba@gmail.com

 

සබරගමුව පළාත් කාර්යාලය

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(සබරගමුව),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පළාත් කාර්යාලය,

නව නගරය,

රත්නපුරය.

045 2231548

adrathnapura@gmail.com

 

නැගෙනහිර පළාත් කාර්යාලය

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(නැගෙනහිර),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

මුහුදු මාවත,

සයින්දමරුදු -10.

063 2222001

 

 

දකුණ පළාත් කාර්යාලය

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(දකුණ),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පළාත් කාර්යාලය,

155/ඒ/3, මුහන්දිරම් පිනිදිය මාවත,

හක්මන පාර.

මාතර.

041 2223799

nysc.spo2015@gmail.com

උතුරු පළාත් වන්නි කාර්යාලය

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(වන්නි),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

රම්‍ය නිවාස අසල,

නුවර පාර,

වව්නියාව.

055 2222628

nysc.pdoffice@gmail.com

මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(මධ්‍යම),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පළාත් කාර්යාලය,

නව මහලේකම් කාර්යාලය,

යටිනුවර විදිය,

මහනුවර.

081 2222039

Centralnysc@yahoo.com

උතුරු පළාත් කාර්යාලය

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(උතුර),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

155, සැතපුම් කණුව.

ඒ 09 පාර,

කිළිනොච්චිය.

024 2222208

nyscnorthprovincial@gmail.com

 

උතුරුමැද පළාත් කාර්යාලය

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(උතුර),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පළාත් කාර්යාලය,

කඩ දොළහ පිටුපස,

නව නගරය,

අනුරාධපුරය.

025 2222208

nyscpdncp@gmail.com


5095262