අධ්‍යක්ෂ (පාලන/සංවර්ධන) පුරප්පාඩු

Director(Admin/Development) Vacancy

Application Form


9වන යෞවන චිත්‍රපටි උළෙල 2020

9th Youth Film Festival 2020- Application


කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් පරීක්ෂණය විෂය මාලාව හා අයදුම් පත්‍රය

EB syllabus (Sinhala)

EB - Application (Sinhala)

EB-Syllabus (Tamil)

EB-Application(Tamil)


චක්‍රලේඛ

Youth Parliament Election 2020

3851781