ආයතන අංශය

ආයතන අංශයේ කාර්ය භාරය


 1. ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සාමාන්‍ය පරිපාලන කටයුතු.

 2. සභාවේ නිළධාරීන් බඳවා ගැනීම, උසස්වීම, ස්ථානමාරු, හා විශ්‍රාමගැන්වීමට අදාල සියළුම කටයුතු.

 3. සභාවේ ස්ථීර, අනියම්, කොන්ත්‍රාත්, ද්වීතියන පදනම හා අභ්‍යාසලාභී කාර්ය මණ්ඩලයේ පුද්ගලික ලිපිගොනු යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම.

 4. කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් වර්ධක, නිවාඩු හා අතිකාල දීමනා පිළිබඳ සියලු කටයුතු.

 5. කාර්ය මණඩලයේ විනය කටයුතු හා අධීක්ෂණ කටයුතු.

 6. සභාවට අයත් ඉඩම් හා වත්කම් පාලනයට අදාල කටයුතු.

 7. ඉංග්‍රීසි, සිංහල හා දෙමළ භාෂා පරිවර්ථන කටයුතු ඉටුකිරීම.

 8. ජාතික තරුණ සේවා සභාවට ලැබෙන පරිපාලන වියදම් (අයවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම හා වාර්ෂිකව ලැබෙන ප්‍රතිපාදන ප්‍රධාන කාර්යාලය හා පළාත් කාර්යාල සඳහා වෙන් කිරීම).

 9. විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරීම, විදේශ ගමන් වියදම් ලබා දීම, අධ්‍යන නිවාඩු අනුමත කිරීම.

 10. කාර්ය මණ්ඩලයේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග පැවැත්වීම.

 11. රජය මඟින් නිකුත් කරනු ලබන පරිපාලන චක්‍රලේඛ ක්‍රියාවට නැංවීම, සභා සංදේශ සකස් කර සභා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙත යොමු කිරීම.

 12. ජනාධිපති කාර්යාලය, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය, මුදල් අමාත්‍යාංශය, මහා භාණ්ඩාගාරය හා වෙනත් අමාත්‍යාංශ මඟින් නිකුත් කරන ලද චක්‍රලේඛ ලබාගෙන, චක්‍රලේඛ ලිපිගොනු යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම හා එම චක්‍රලේඛ සභාවේ අදාල අංශ වල අවධානය සඳහා බෙදා හැරීම.

 13. ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විදුලිය, ජලය, දුරකථන, ආරක්ෂක වියදම්, විවිධ පරිපාලන වියදම් සහ බිල්පත් පියවීම.

 14. සේවක සුභසාධන කටයුතු හා අපදා ණය නිකුත් කිරීම්.

 15. ආයතනයේ සියළුම තැපැල සම්බන්ධ කටයුතු.

ආයතන අංශයේ සංවිධාන ව්‍යුහයසම්බන්ධ විය හැකි ආකාරය
ලිපිනය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආයතන),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

අංක 65,

හයිලෙවල් පාර,

මහරගම.

දුරකථන හා ඊ - මේල් ලිපිනය

- 0112 848758

- 0112 847565

- adxdivision@gmail.com


5095192