විභාග හා ඇගයීම් අංශය

විභාග හා ඇගයීම් අංශයේ කාර්යයභාරය
  • ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සියළුම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයන්හි පාඨමාලා සඳහා එක් අනුමත කාලසීමාවක් තුල අවසන් පරීක්ෂණ කටයුතු පැවැත්වීම.

  • අවසන් පරීක්ෂණ නිමකර තෙමසක් ගතවීමට පෙර අදාල සහතික පත් එම අභ්‍යාසලාභීන් වෙත නිකුත් කිරීම සහ සහතික ප්‍රදානෝත්සව පැවැත්වීම.

  • ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයන්හි පවත්වනු ලබන නිපුණතා පාදක පාඨමාලා සඳහා ඇගයීම් පවත්වා ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිලිගනු ලබන ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතික(NVQ Certificate) නිකුත් කිරීම.

  • ඒ තුලින් වෘත්තීය නිපුණත්වය සපුරනු ලබන තරුණ තරුණියන් හට කඩිනමින් රැකියා ගතවීමට අවස්ථාව සැලසීම. (OJT)

  • NVQ නොවන පාඨමාලා වල පොදු විෂය නිර්දේශය පිලියෙල කිරීම සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වෙත ලබා දීම.

  • වෘත්තීය පළපුරුද්ද ඇති තරුණ තරුණියන් හට නිපුණතා සහතික(NVQ) ලබා දීම සඳහා (RPL) ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පළාත් මට්ටමින් දැනුවත් කිරීම.


සහතික ප්‍රදානෝත්සවය පැවැත්වීම

විෂය නිර්දේශ සකස් කිරීම

අවසන් විභාග පැවැත්වීම
සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරය
ලිපිනය

විභාග හා ඇගයීම් අංශය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

අංක 65,

හයිලෙවල් පාර,

මහරගම.

දුරකථන හා ඊ-මේල් ලිපිනය

- 011-2837065

- exam.assessment@gmail.com5094850