විභාග හා ප්‍රතිඵල

ජාතික තරුණ සේවා සභා කාර්ය මණ්ඩලය සදහා පැවැත්වු දෙමළ භාෂා පාඨමාලාවේ විභාග ප්‍රතිඵල.

2016 කාර්ය සාධනය ඇගයීම ප්‍රතිඵල.

NYSCO ප්‍රධාන කලමනාකාර

මධ්‍යස්ථානභාර නිළධාරි

තරුණ සේවා නිලධාරී

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ උපදේශක

 

කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරී

පොත් තබන්නා

රියදුරු (ප්‍රධාන කාර්යාලය)

රියදුරු (පළාත සහ දිස්ත්‍රික්)

 

5095281