ගොවිපළ සංවර්ධන අංශය


පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වෙන ස්ථාන

 1. එරමිණියාය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

 2. බටංගල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

 3. පන්නල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

 4. ඇතුන්ගම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

 5. පුදුකුඩුඉරිපුපු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

 6. පුනගරීන් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

 7. දඹුල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

 8. ලෙව්වේගොඩ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය


පැවැත්වෙන පාඨමාලා

 • කේෂ්ත්‍ර සහයක (කෘෂිකර්ම) NVQ 4

 • පැලතවන් සංවර්ධන සහයක (කෘෂිකර්ම) NVQ 4


සුදුසුකම්

 • (අ.පො.ස ) සාමාන්‍ය පෙළ සමත්.

 • කෘෂිකර්මය සඳහා සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් ලබා තිබීම අමතර සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ.

පාඨමාලා කාලය - මාස 06 (පූර්ණ කාලීන ) (නේවාසික අයකිරීමක් නොමැත )

වගාකල භූමි ප්‍රමානය

අනු අංකයගොවිපලමුළු ඉඩම් ප්‍රමානය (අක්කර)වගාකල ප්‍රමානය (අක්කර)ක්‍රීඩාංගන , වගුරු බිම් , ගොඩනැගිලි , පාරවල් (අක්කර)වගා නොකල ප්‍රමානය (අක්කර)
01.පන්නල403505-
02.ඇතුනගම62420515
03.එරමිණියාය81601506
04.බටංගල41131611
05.හෙයියන්තුඩුව130904-
06.දඹුල්ල10080101
07.උලපනේ04010102
08.නුවරඑළිය0101--
09.බෙල්වුඩ101/2081 1/2
10.ලෙව්වේගොඩ110902-
11.රන්දෙලවත්ත01වගා කිරීමට අවශ්‍ය ඉඩ නොමැත
12.ඔරුබැදි වැව04---
13.මීවනපලාන1/2---
14.පුනගරී10---
 එකතුව290178.55736.5

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ගොවාපොළ මධ්‍යස්ථාන ලිපිනයන්

අන අංකයගොවිපලලිපිනය
01.පන්නලමධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරි, ජාතික තරුණ සේවා සභාව, බඩබැද්ද වත්ත, පන්නල.
02.ඇතුන්ගමමධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරි, වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, ජාතික තරුණ සේවා සභාව, ඇතුන්ගම, තිරප්පනේ.
03.එරමිණියාය මධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරි, ශ්‍රි ලංකා ජාතික ස්විස් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, ජාතික තරුණසේවා සභාව, එරමිණියාය, හුංගම.
04.බටංගලමධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරි, බටංගල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, ජාතික තරුණ සේවා සභාව, බටංගල, පනාවල.
05.හෙයියන්තුඩුවමධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරි, ජාතික තරුණ සේවා සභාව, හෙයියන්තුඩුව පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, මාකොල දකුණ, මාකොළ.
06.දඹුල්ලමධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරි, ශ්‍රි ලංකා ජාතික ස්විස් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, ජාතික තරුණසේවා සභාව, ඉනාමළුව,දඹුල්ල.
07.උලපනේමධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරි, වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, ජාතික තරුණ සේවා සභාව, උලපනේ.
08.නුවරඑළියසහකාර අධ්‍යක්ෂ, ජාතික තරුණ සේවා සභාව, දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය, ලේඩිමැක්ලම් ඩ්‍රයිව්පාර, නුවරඑළිය.
09.පුදුකුඩුඉරිප්පුමධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරි, ජාතික තරුණ සේවා මධ්‍යස්ථානය, වෙරළ පාර, පුදුකුඩුඉරිප්පු, මඩකලපුව.
10.ඔරුබැදිවැවමධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරි, වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, ජාතික තරුණ සේවා සභාව, අරාවත්ත, මහියංගණය.
11.ලෙව්වේගොඩමධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරි, ජාතික තරුණ සේවා සභාව, ඇටම්පිටිය පාර, නෙළුව, බදුල්ල.
12.රත්නපුරමධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරි, ජාතික තරුණසේවා සභාව, කච්චේරිය අසල, නව නගරය, රත්නපුර.


5095529