මුදල් අංශය


අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජන රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 1979 අංක 69 දරණ ජාතික තරුණ සේවා පනතට අදාලව පිහිටුවා ඇති අරමුණු ඉටු කර ගෙන යාම සඳහා හා 1971අංක 38 දරණ මුදල් පනතට අනුකූලව කටයුතු කිරීම ද ඒ සදහා මුදල් අංශය ගණන් දීමේ නිළධාරියාට වගකීමට ද බැදී සිටියි.


මුදල් රෙගුලාසි ආයතන සංග්‍රහයට අනුකූලව රාජකාරීන් ඉටු කිරීම සහ රජයේ මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් නිකුත් කරන ලද චක්‍ර ලේඛණ අනුගමනය කරමින් ගිණුම් කටයුතු මෙහෙයවීම ප්‍රධාන කාර්ය භාර්යවේ.


සංවිධාන ව්‍යුහයේ බලතල බෙදී ගොස් ඇති ආකාරය අනුව තනතුරට අදාල වු වගකීම් නිසි පරිදි හඳුනා ගැනීම හා මෙහෙයවීම ද වසර අවසානයේ ගිණුම් වාර්තා සකස් කර විගණකාධිපතිට හා මහා භාණ්ඩාගාරයට යොමු කිරීමද කටයුතු කීරිම ප්‍රධාන කාර්ය භාර්ය වේ.මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලැබෙන ආකාරය

  • මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් සහ

  • අභ්‍යන්තර ආදායම් මගින්ය.


මුදල් අංශයේ කාර්යභාර්ය

  • මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලද පුනරාවර්ථන හා ප්‍රාග්ධන ලැබීම් පහත ආකාරයට වැය දැරීම් කිරීම.

  • පුද්ගලික පඩි නඩි හා වෙනත් පුනරාවර්ථන වැය දැරීම් වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම හා වත්කම් නඩත්තු කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම හා තරුණ සංවර්ධනය කිරීම.

  • සියළුම ලැබීම හා ගෙවීම් මුදල් පොත් වල සටහන් කිරීම.

  • කාර්තු වලට අදාලව මුල්‍ය වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම.

  • සියළුම ආදායම් රැස් කිරිම් ගිණුම්ගත කිරීම.

  • වාර්ෂික වත්කම් ගණනය කිරීම.

  • වසර අවසානයේ අවසාන ගිණුම් වාර්තා සකස් කර ඊළග වසරේ පෙබරවාරි 28 දිනට පෙර විගණකාධිපති වෙත හා මභා භාණ්ඩාගාරය වෙත යොමු කිරීම.5095261