ජාත්‍යන්තර තරුණ සම්බන්ධතා අංශය


ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ඉතා සුවිශේෂි වු අංශයක් වශයෙන් ජාත්‍යන්තර තරුණ සම්බන්ධතා අංශය හැදින්විය හැක. ශ්‍රී ලංකාව තුල ඉතා ක්‍රියාකාරි ව තරුණ සංවර්ධනයට හා රටේ සංවර්ධනය සදහා තම ශ්‍රමය හා කාලය කැප කරමින් කටයුතු කරනු ලබන තාරුණ්‍යය අගයනු වස් ඔවුන් උදෙසා විශේෂ වු විදේශිය වැඩසහටන් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබයි.


 • විදේශීය තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන

  1. පකිස්ථාන් - ශ්‍රි ලංකා තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන

  2. ඉන්දියා - ශ්‍රී ලංකා තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන

  3. බංග්ලාදේශ් - ශ්‍රී ලංකා තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන

  4. කටාර් - ශ්‍රී ලංකා තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන

  5. ශ්‍රී ලංකා - බ්‍රිතාන්‍ය තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන

 • විදේශිය රටවල පවත්වනු ලබන විවිධ පුහුණු වැඩමුළු

 • UN Youth delegate

 • Nippon maru/Fuji maru තරුණ නෞකා වැඩසටහන

 • යොවුන් පුරය (city of youth)
5094916