කායවර්ධන හා ශාරිරික යෝග්‍යතා අංශය

කායවර්ධන සාමජික ගාස්තු රු. 1000/-
සතියේ දිනවල පෙ.ව 6.00 සිට රාත‍්‍රී 08.00 දක්වා. සති අන්ත දිනවල පෙ.ව 8.00 සිට සවස 6.00 දක්වා විවෘතයි.


Contact Us

  • No 65, High Level Road,
  • Maharagama
  • +94 0112 850 986
  • info@nysc.lk
5095195