තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ

අනුරාධ විජේකෝන් ලේකම් තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ්‍ය

දමිත වික්‍රමසිංහ අධ්‍යක‍ෂ ජනරාල්/ සභාපති ජාතික තරුණ සේවා සභාව

දැක්ම

බලසතු වූ ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙක්.

මෙහෙවර

දේශීය හා ජාත්‍යන්තර අවස්ථා උපයෝගී කොට ගෙන ජිවිත අභියෝගී සදහා මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලාංකීය තරුණයා සවිබල ගැන්වීම සදහා පහසුකම් සැපයීම.සිදුවීම් දින දර්ශනය


5339434