දැක්ම

බලසතු වූ ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙක්.

මෙහෙවර

දේශීය හා ජාත්‍යන්තර අවස්ථා උපයෝගී කොට ගෙන ජිවිත අභියෝගී සදහා මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලාංකීය තරුණයා සවිබල ගැන්වීම සදහා පහසුකම් සැපයීම.සිදුවීම් දින දර්ශනය

30 වන ජාතික යොවුන් ක්‍රීඩා උළෙල මාතර කොටවිලදී

\"සිව් දිග යා කරන තාරුණ්‍යයේ මහා...

ජාතික යොවුන් තෛපොංගල් උළෙල

\"ජාතික යොවුන් තෛපොංගල් උළෙල \"...

තරුණ පොසොන් පොහෝ දිනය

තරුණ පොසොන් පොහෝ...

‍යොවුන් වෙසක් උළෙල

තෙමගුල සංකේතවත්...

යොවුන් අවුරුදු උළෙල

ශ්‍රී ලාංකික සිංහල හා දමිල අලුත්...

නිපොන්මාරු

දෙස් විදෙස් තරුණ තරුණියන් අතර...

යොවුන් පුරය

ශ්‍රි ලාංකික තරුණ තරුණියන් අතර...

සුවිශේෂී තරුණයා

සුවිශේෂී තරුණයා තේරීමේ...

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව

රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන...

30 වන ජාතික යොවුන් ක්‍රීඩා උළෙල මාතර කොටවිලදී

\"සිව් දිග යා කරන තාරුණ්‍යයේ මහා...

ජාතික යොවුන් තෛපොංගල් උළෙල

\"ජාතික යොවුන් තෛපොංගල් උළෙල \"...

තරුණ පොසොන් පොහෝ දිනය

තරුණ පොසොන් පොහෝ...

‍යොවුන් වෙසක් උළෙල

තෙමගුල සංකේතවත්...

යොවුන් අවුරුදු උළෙල

ශ්‍රී ලාංකික සිංහල හා දමිල අලුත්...

නිපොන්මාරු

දෙස් විදෙස් තරුණ තරුණියන් අතර...

යොවුන් පුරය

ශ්‍රි ලාංකික තරුණ තරුණියන් අතර...

සුවිශේෂී තරුණයා

සුවිශේෂී තරුණයා තේරීමේ...

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව

රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන...


3647145