சமீபத்திய செய்திகள்

Minister - Hon. Namal Rajapaksa Ministry of Youth and Sports

Mr. Anuradha Wijekoon Secretary Ministry of Youth and Sports

Mr. Damith Wickramasinghe Director General/Chairman National Youth Services Council

பார்வை

ஒரு சக்திவாய்ந்த இலங்கை இளைஞர்.

மிஷன்

தேசிய மற்றும் சர்வதேச வாய்ப்புக்களை உபயோகித்து வாழ்வின் சவால்களை எதிர்நோக்குவதற்காக இலங்கையின் இளைஞரை வலுவூட்டுவதற்கு வசதியளித்தல்.நிகழ்வு அட்டவணை


Contact Us

  • No 65, High Level Road,
  • Maharagama
  • +94 0112 850 986
  • info@nysc.lk
5339672