சமீபத்திய செய்திகள்

பார்வை

ஒரு சக்திவாய்ந்த இலங்கை இளைஞர்.

மிஷன்

தேசிய மற்றும் சர்வதேச வாய்ப்புக்களை உபயோகித்து வாழ்வின் சவால்களை எதிர்நோக்குவதற்காக இலங்கையின் இளைஞரை வலுவூட்டுவதற்கு வசதியளித்தல்.நிகழ்வு அட்டவணை

30th National Youth Sports Festival at Matara Kotavila

30th National Youth Sports Festival At Matara...

Youth Poson...

இளைஞர் வெசாக்

Temagula symbolically youth together is...

இளைஞர் புதுவருடம்

Sri Lankan Sinhala and Hindu traditions and...

நிப்போன்மாறு

Nippon transfer program can be organized as a...

Yowun Puraya

To improve understanding of the Sri Lankan...

Youth with Talent

Youth with Talent...

Youth Parliament

Guiding a new era of tolerant coexistence to the...

30th National Youth Sports Festival at Matara Kotavila

30th National Youth Sports Festival At Matara...

Youth Poson...

இளைஞர் வெசாக்

Temagula symbolically youth together is...

இளைஞர் புதுவருடம்

Sri Lankan Sinhala and Hindu traditions and...

நிப்போன்மாறு

Nippon transfer program can be organized as a...

Yowun Puraya

To improve understanding of the Sri Lankan...

Youth with Talent

Youth with Talent...

Youth Parliament

Guiding a new era of tolerant coexistence to the...


3647148