අභ්‍යන්තර විගණන හා විමර්ෂණ අංශය

අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ විෂය පථය

1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනතේ විධි විධාන ප්‍රකාරව මු.රේ 133 හා 134 අවශ්‍යතා පරිපුර්ණ කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය පිහිටුවා ඇති අතර පනතේ විධි විධාන ප්‍රකාරව වාර්ෂික විගණන සැලැස්මක් සකස් කිරීමෙන් අනතුරුව විගණකාධිපතිවරයා වෙත යොමු කර අනුමැතිය ලබා ගැනීම සිදු කෙරේ.


අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ කාර්ය භාරය
  1. ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ වාර්ෂික විගණන සැලැස්මට අනුකූලව සියලුම පළාත් කාර්යාල 10, දිස්ත්‍රික් කාර්යාල 26, පුහුණු මධ්‍යස්ථාන හා ගොවිපළ 47 හි සංවර්ධන මුල්‍ය හා පරිපාලන කටයුතු පරීක්ෂා කිරීම.

  2. 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව විගණකාධිපති විසින් නිකුත් කරනු ලබන 14(2)C හා 13(7)A වාර්තාව සදහා පිළිතුරු වාර්තා සකස් කිරීම.

  3. විගණකාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරනු ලබන විගණන විමසුම් සදහා නිරීක්ෂණ හා පිළිතුරු අදාල විෂය භාර අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත යොමු කිරීම, පිළිතුරු ගෙන්වා ගැනීම හා විගණකාධිපතිවරයා වෙත අදාල වාර්තා යොමු කිරීම.

  4. පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභා රැස්වීම සදහා අදාල වු වාර්තා සකස් කිරීම හා ඒවා පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව වෙත යොමු කිරීම.

  5. පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභා රැස්වීම්වල නිර්දේශයන්හි ප්‍රගතිය පිළිබදව විමසීම හා අදාල ප්‍රගති වාර්තා සකස් කිරීම හා යොමු කිරීම.

  6. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් කැදවීම, පැවැත්වීම හා අදාල නිර්දේශයන් සභා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙත යොමු කිරීම.

  7. රේඛීය අමාත්‍යංශ විගණන කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම්හි නිර්දේශ පිළිබද වාර්තා සකස් කිරීම හා රැස්වීම් සදහා සහභාගී වීම.

  8. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාගේ නියෝග පරිදි සිදු කරනු ලබන විශේෂ විමර්ෂණ කටයුතු හා ඊට අදාල වාර්තා සකස් කිරීම.

  9. ජාතික තරුණ සේවා සභාවට අනුබද්ධිත ආයතනයන්හී විගණන කටයුතු.


අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය
අනු අංකයතනතුරනමදුරකථන අංකය
1.ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක-- --
2.ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණකසී.කේ.හේරත් මිය072-3403640
3.විගණක නිලධාරීඑස්.එම්.විතානගේ මිය072-5545185
4.විගණක නිලධාරීකේ.පි.එල්.එස්. පතිරණ මිය077-3687215
5.විගණක නිලධාරීඩබ්.එස්.එම්.සම්පත් මයා077-9550631
6.විගණක නිලධාරීපී.පී.කේ.වන්නිආරච්චි මයා071-8875627
7.විගණක නිලධාරීපී.ඒ.ඩී.ඒ.ජේ.ගුණතිලක මයා071-8387443
8.අභ්‍යන්තර විගණක නිලධාරී එම්.සී.කේ.රාමනායක මිය 071-9371443
9.කළමණාකරන සහකාරගංගා රුවිනිකා කුමාරසිරි මිය-
10.කළමණාකරන සහකාරආර්.පී.ආර්.ධම්ම මයා070-3450387
11.කාර්යාල කාර්යය සහයකසම්පත් රුබසිංහ මයා071-6681801
සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරය
ලිපිනය

අභ්‍යන්තර විගණන හා විමර්ශන අංශය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

අංක 65,

හයිලෙවල් පාර,

මහරගම.5095177