ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ පුස්තකාලය

පුස්තකාල සාමාජිකත්වය පහත සදහන් ලෙස නම්කර ඇත
 • අභ්‍යාසලාභීන්

 • කාර්ය මණ්ඩලය ( ස්ථිර)

 • ක්‍රීඩා සමාජයෙ හා සංස්කෘතික කේන්ද්‍රයේ සාමාජිකාවන් ( අවු. 12 ට වැඩි )


විවෘත කර තබන වේලාවන්

සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා ( සති අන්ත සහ රජයේ නිවාඩු දිනයන්වල වසා තබනු ලැබේ)


පුස්තකාලය අංශ දෙකකින් සමන්විත වේ.

විමර්ශන අංශය

 • පුවත්පත් කියවීම

 • සඟරා, රජයේ ගැසට්පත්‍රය සහ වෙනත් රජයේ ප්‍රකාශන

 • විමර්ශන පොත් පරිහරණය කිරීමට අවස්ථාව ලබාදී ඇත. ( ශබ්දකෝෂ, විශ්වකෝෂ, සිතියම් යනාදි )

 • ඡායාස්ථති පහසුකම් ලබාදීම

 • අන්තර්ජාල මඟින් තොරතුරු ගවේෂණය


බැහැර අංශය

 • පුස්තකාල සාමාජිකත්වය ලබාගත් සාමාජිකයෙකුට බැහැර අංශය පරිහරණය කල හැක.

 • පුස්තකාලයෙ විවිධ විෂයන් සඳහා ඇති පොත් සති 02 ක කාලයක් සඳහා බැහැර ගෙන යාමට අවසර දෙනු ලැබේ. ( මේ සඳහා සාමාජික කාඩ්පතක් ලබාගත යුතුය)

 • විවිධ විෂයන් සහිතව පුස්තකාල පොත් 20000 ක් පමණ පුස්තකාල එකතුවට ඇතුලත්ය.


ජාතික තරුණ සේවා සභාව වටා එක් රැස්වී සිටින දැනුමෙන්, කුසලතාවයෙන් පිරි තරුණ තරුණියන්ගේ දැනුම, කුසලතා වර්ධනය, බුද්ධි වර්ධනය වැඩිදියුණු කර ගැනීම සහ කියවීමේ රුචිය ඇති කරලීමට සියළුම තාරුණ්‍යයට පුස්තකාලයට පැමිණෙන ලෙස ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු.


5095263