එඩින්බරෝ ආධිපාද ජාත්‍යන්තර තිලින වැඩසටහන

එඩින්බරෝ ආධිපාද ජාත්‍යන්තර තිලින වැඩසටහන විෂය සමගාමී භාහිර ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස තරුණ තරුණියන්හට ඔවුන්ගේ හැකියාවන් සහ කුසලතාවයන් වර්ධනය කර ගැනීමට උපකාරී වන සුවිශේෂී වැඩසටහනකි.

ඔබ වයස 13 ත් 24 ත් අතරද

ඔබට පහත සබැදිය හරහා අයදුම් කළ හැකිය.: 

Online Participant Application  

වයස අවුරුදු 24 වැඩි ඔබ සදහා

ඔබට පහත සබැදිය හරහා අයදුම් කළ හැකිය.: 

Online Volunteer Application  

අමතන්න +94 11 289 6563