සමාජ මාධ්‍ය ජාල ආරක්ෂාව හා යහපත්ලෙස භාවිතය...

21 05 2018 - 09:00 AM

සමාජ මාධ්‍ය ජාල ආරක්ෂාව හා යහපත්ලෙස භාවිතය....


ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධන අංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන යහපත් සමාජ මාධ්‍ය ජාල භාවිතය හා ආරක්ෂාව පිලිබදව ශ්‍රී ලාංකේය තාරුණ්‍ය දැනුුවත් කිරීමේ වැඩමුලු දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25 තුලම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති  අතර එහි පලමු වැඩමුලුව අනුරාධපුර යොවුන් නිකේතනයේදී තරුණ තරුණියන් 250  වැඩිපිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් මැයි මස 21 දින පවත්වන ලදී.

             2543671