ජාතික තරුණ සමාජ නවෝත්පාදන අභියෝග -2019

06 07 2019 - 08:00 AM

"#HackaDev කියන්නේ අපේ අදහස් ගවේෂණය කරන්න, වැඩි දියුණු කරන්න, තිරසර විසඳුම් සොයන්න තියෙන හොඳ අවස්ථාවක්"

එස්. කිෂෝර්කුමාර් - හැටන්

සමාජයේ වෙනසක් ඇති කළ හැකි නව් අදහසක් ඔබ සතු ?

දැන්ම අයදුම් කරන්න! ජූලි 21 වන දාට පෙර www.hackadev.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

තවත් විස්තර සදහා .....

 

 2543312