31වන ජාතික යෙෘවන ක්‍රීඩා උළෙල 2019

01 03 2020 - 08:50 AM

31වන ජාතික යෙෘවන ක්‍රීඩා උළෙල 2019 අනුරාධපුරය උතුරු මැද පලාත් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේදී 2020 පෙබරවාරි 27 දින සිට මාර්තු 01 දක්වා පැවැත්වේ.2699804