වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන උපදේශන සේවා අංශය


ශ්‍රී ලංකාවේ නව යෞවන හා වැඩිහිටි ප්‍රජාව විධිමත්ව වෘත්තීය ගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්‍ෂණික, න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික මඟපෙන්වීම, මෙහෙයවීම, නියාමනය හා වෘත්තීය ලෝකය පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දීම වැඩලෝකය හා සම්බන්ධ කිරීම අපගේ අරමුණයි.

අංශයේ දර්ශණය:

ප්‍රශස්ත වෘත්තීය සේවාවක් ස්ථාපිත කිරීම.

අංශයේ මෙහෙවර:

ඒ ඒ පුද්ගලයා සතු ආවේනික හා උපයාගත් හැකියාවන් ඵලදායිතාකරණය මගින් ප්‍රශස්ත ශ්‍රම බලකායක් නිර්මාණය කිරීම.

ප්‍රධාන වශයෙන්,

1.“පාසලින් වැඩලොවට” අනාගත වෘත්තීය ගමන් මග ජය ගැනීමේ “වෘත්තීය මාසය” වැඩසටහන

2. පාසැල් හැරගිය, වෘත්තීය පුහුණු, තරුණ සංවිධාන හා වැඩිහිටි ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම, මාර්ගෝපදේශකත්වය ලබාදීම සිදු කරනු ලැබේ.

3. පුද්ගල ජීවන ඉලක්ක ගොඩනැගීම, වෘත්තීය අවබෝධය හා වෘත්තීය මගපෙන්වීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගනු ලැබේ.

4.වෘත්තීය ගමන්මග ජය ගැනීම සඳහා ඉවහල් වන පුහුණූ මොඩියුලය, සැසි සැලසුම්, ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම.

5. විවිධ මානසික , සමාජීය හා ආවේනික ගැටළු සහිත තරුණ ප්‍රජාව සඳහා මනෝවිද්‍යාත්මක උපදේශන සේවා සැපයීම, වැඩිහිටි හා ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව දෛනිකව මුහුණ දෙන සමාජ අභියෝග හමුවේ ඒ සඳහා සූදානම් කිරීමේ උපදේශනාත්මක වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

CGC Modules

Health, Safety and Happiness - View

Problem Solving - View

Soft Skills - View

Training of Trainers - View

Youth Rights, Civil Engagement and Political Participation - ViewContact Us

  • No 65, High Level Road,
  • Maharagama
  • +94 0112 850 986
  • info@nysc.lk
4921376