කාර්ය සාධනය ඇගයීම සහ නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම් අංශය


ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ මානව සම්පත නව දර්ශණයක් තුලින් දැක, දැනුම, දක්ෂතා, ආකල්ප, ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ දැක්ම සහ මෙහෙවරට අනුකූලව එ සමගම නව තොරතුරු තාක්ෂණය දක්‍ෂ සහ කාර්යශීලී අයුරින් පෙරුම් පිරීම.


කාර්ය සාධනය ඇගයීම සහ නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම් අංශයේ කාර්යභාරය

 1. කාර්ය සාධනය ඇගයීම

 2. නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම

 3. තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය පුහුණු පාඨමාලාව ීෘඡ ව්‍යාපෘතිය මගින්


කාර්ය සාධනය ඇගයීම - අරමුණු

 1. ආයතනයේ දක්‍ෂ නිලධාරීන්ගේ සේවය ඇගැයුම් කර ඔවුන්ට දිරිදීමනාවලට හිමිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 2. ස්වයං ගාමය තුලින් ආයතනයේ සේවකයන්ගේ කාර්ය එලය ප්‍රවර්ධනය කර එමගින් ආයතනයේ අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීම.

 3. තමන්ගේ රාජකාරි කටයුතු පරිපාලකයන් සමග විවෘතව සාකච්ඡා කර ඔවුන්ගේ මග පෙන්වීම අනුව අඩුපාඩු නිවරද කරගැනීමට අවස්ථාවක් ඇති කිරීම.

 4. සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීම, උසස් කිරීම, ශිෂ්‍යත්ව, මාරු කිරීම්, පුහුණු අවස්ථා ආදිය සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමට පාලක මන්ඩලයට අවශ්‍ය ක්‍රමවේදය සැකසීම.

 5. කාර්ය සාධනය හිඟ නිලධාරීන් හඳුනාගෙන එම තත්වයට හේතු සාදක සොයා ඔවුනගේ කාර්යක්‍ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට සුදුසු ක්‍රමවේදයන් ඉදිරිපත් කිරීම.

 6. ජාතික සහ දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමේ නිලධාරීන් විශේෂ ඇගැයීමකට යොමු කිරීම.

 7. පරිපාලන සහ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව.

 8. කාර්ය සාධනය ඉහළ නැංවීම සඳහා සේවකයින්ගේ සුභසාධන වැඩ කටයුතු ඉෂ්ට කිරීම.


නිලධාරීන් පුහුණුව - අරමුණු

 1. යොවුන් වර්ධනය ප්‍රමුඛ වන පරිදි නිලධාරීන් පාඨමාලා සහ පුහුණු කිරීම් වලට යොමු කිරීම.

 2. සේවකයින් දිරිගැන්වීමට කටයුතු කිරීම.

 3. ආයතනික දැක්ම, බලාපොරොත්තු සහ අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට අවශ්‍ය ආයතනික මානව සම්පත් වර්ධනය කර ගැනීම.

 4. නව තාක්‍ෂණය සහ තොරතුරු, ආයතනයට අවශෝෂණය කර ගැනීම.

 5. නිලධාරීන්ගේ දැනුම, කුසලතාවන් සහ ආකල්ප වර්ධනය කිරීම.

 6. ආයතනයේ නව ප්‍රවනතාවන් වර්ධනය කිරීම.

 7. ආයතනය තුලින් ප්‍රවීණ සහ ඉස්තරම් සේවාවන් ලබා ගැනීම.


ශාස්ත්‍රිය ගාස්තු ගෙවීම

පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවීම් සිදුකරනුයේ නිලධාරීන් තමන්ගේ වෘත්තියට අදාල පාඨමාලා හදාරා ජාතික යොවුන් සේවා සභාවේ සේවකයන්ගේ දැනුම, කුසලතාවන් සහ ආකල්ප වර්ධනය කරවන අදහසිනි.


ජාතික තරුණ සේවා සභා කාර්ය මණ්ඩලය සදහා පැවැත්වු දෙමළ භාෂා පාඨමාලාවේ විභාග ප්‍රතිඵල.

2016 කාර්ය සාධනය ඇගයීම ප්‍රතිඵල.

NYSCO ප්‍රධාන කලමනාකාර

මධ්‍යස්ථානභාර නිළධාරි

තරුණ සේවා නිලධාරී

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ උපදේශක

 

කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරී

පොත් තබන්නා

රියදුරු (ප්‍රධාන කාර්යාලය)

රියදුරු (පළාත සහ දිස්ත්‍රික්)

 


5095487