අපගේ සංවිධාන ජාලය


ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ පළාත් කාර්යාල ලිපිනයන්

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(ඌව),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පළාත් කාර්යාලය

ග්‍රීන් ලේන් ඩ්‍රයව්,

බදුලු පිටිය,

බදුල්ල.

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(වයඹ)

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පළාත් කාර්යාලය,

මල්කඩුවාව,

කුරූණෑගල.

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(සබරගමුව),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පළාත් කාර්යාලය,

නව නගරය,

රත්නපුරය.

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(නැගෙනහිර)

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

මුහුදු මාවත,

සයින්දමරුදු -10.

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(දකුණ)

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පළාත් කාර්යාලය,

155/3, ගබඩා විදිය,

හක්මන පාර,

මාතර.

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(වන්නි)

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

රම්‍ය නිවාස අසල,

නුවර පාර,

වව්නියාව.

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(බටහිර),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

බටහිර පළාත් කාර්යාලය,

ශ්‍රි ලංකා යුත් පරිශ්‍රය,

මහරගම.

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(මධ්‍යම),

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පළාත් කාර්යාලය,

නව මහලේකම් කාර්යාලය,

යටිනුවර විදිය,

මහනුවර.

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(උතුර)

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

155, සැතපුම් කණුව,

ඒ 09 පාර,

කිළිනොච්චිය.

පළාත් අධ්‍යක්ෂ,(උතුරුමැද)

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පළාත් කාර්යාලය,

කඩ දොළහ පිටුපස,

නව නගරය,

අනුරාධපුරය.


ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල ලිපිනයන්

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,නාගොඩ පාර,

කළුතර.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

ගොඩිගමුව,

යායවත්ත,

තංගල්ල.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

අංක 19,

පෙට්ටිගල වත්ත,

ගාල්ල

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

වලව්ව වත්ත,

ගම්පහ.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

හලාවත.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

නව නගරය,

රත්නපුර.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

දිසාපති කාර්යාලය,

මාතලේ.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

මීගමුව පාර,

මල්කඩුවාව,

කුරුණෑගල.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

කනිෂ්ඨ විද්‍යාල පාර,

කෑගල්ල

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

මහනුවර පාර,

වව්නියාව.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

තලෛමන්නාරම පාර,

මන්නාරම.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

දිසාපති කාර්යාලය,

ත්‍රිකුණාමලය.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

අංක 155/ ඒ/ 3,

ගබඩා විදිය, හක්මන පාර,

මාතර.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

නව මහලේකම් ගොඩනැගිල්ල,

යටිනුවර විදිය,

මහනුවර.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

1/33, ඇෂ්ලි ගාර්ඩන්ස්,

ලේඩ් මැක්ලම් පාර,

නුවර එළිය.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

ප්‍රභා ශාලාව පාර,

කච්චේරි හංදිය,

මොණරාගල.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

අංක 37 / 13,

ග්‍රින්ලේන් ඩ්‍රයිව්,

බදුල්පිටිය,

බදුල්ල.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

ජාතික සමුපාකාර සංගම් ගොඩනැගිල්ල,

ෆර්නියර් පාර,

මඩකලපුව.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

අංක සී/ 16, රජයේ නිවාස,

නව නගරය,

අම්පාර

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

නව නගරය,

අනුරාධපුර.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

නව නගරය,

පොළොන්නරුව.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

අංක 128, කච්චේරි බටහිර පටුමග,

කච්චේරිය,

යාපනය.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

ඒ 09 පාර,

155 පාර කණුව,

කිලිනොච්චිය.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

මාන්කුලම්,

මුලතිව්.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ,

නාගරික තරුණයා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

මහලේකම් කාර්යාලය,

කොළඹ 12.


ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරීයාගේ නම් සහ ලිපිනයන්

අශෝක චන්දන වැලිඅංග මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

මහරගම.

011-2848771

011-2850986

071-4467391

nysctraining@yahoo.com

බී.එම්. රනිල් මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

අංක 25,

රත්මලාන.

011-2636910

071-4427917

lavtc@sti.lk

වසන්තා ගොඩගේ මිය

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පිරිවෙන පාර,

කොලොන්නාව.

011-2572966

071-8008390

kolonnawavtc@gmail.com

ඩී.ජේ. සේනාරත්න මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ජිනරතන ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

ශ්‍රිමත් ජේම්ස් පීරිස් මාවත,

කොළඹ 02.

0112472659

0718399854

nyscjtc@gmail.com

එම්.ඒ.ජේ.ආර්. මදුරසිංහ මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

කඩුවාන පාර,

දෙහිවල.

0112761964

0716523256

dehiwala.vtc@gmail.com

ඒ.ජී.ආර්. හේමචන්ද්‍ර මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

අංක 85, හොරණ පාර,

පානදුර,

0382230706

0718064082

Fax - 0382244112

youthpanadura@gmail.com

පී. ලෙස්ලි සිරිවර්ධන මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

ගොවින්න,

කොබවක.

034-2250480

0342250466

0776777835

nysckobawaka@gmail.com

ඩබ්.ඩී. මාලා දමයන්ති මිය

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

යටියන, අගලවත්ත.

0343749340, 0342249440

0718182275

youthagalawathta@gmail.com

ඩබ්.ඒ. සමන් චන්දන මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පරණ පන්සල පාර,

මීවනපලාන,

හොරණ.

0342255673

0718111988

horananysc@gmail.com

පී.ජී. සිරිල් විජේසිරි මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා කොරියා තාක්ෂණික හා වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

සපුගස්කන්ද,

මාකොළ.

0112400322

0756899273

nyscsapugaskanda@gmail.com

ඕ.ජී.ඩබ්.ඊ.ඩී. ගුණසේන මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

මීරිගම.

0714909201

srilankayouthmirigama@gmail.com

කේ.වී. ගුණපාල පෙරේරා මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ෆිලික්ස් බණ්ඩාරනායක පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පැරණි පොලීසිය පාර,

පූගොඩ.

0112404892

0714477159

nyscpugoga@yahoo.com

කේ.එස්. ලලන්ත ප්‍රියදර්ශන මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

අළුත් පාර,

ඇල්පිටිය.

0912291960

0718055309

youthelpitiyasrilanka@gmail.com

එම්. හේමන්ත ද සිල්වා මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

තරුණ මධ්‍යස්ථානය,

ගාලු පාර, කහව.

0912254055

0778815725

srilankayouthkahawa@gmail.com

ඊ.ජී.එස්. සිරිවර්ධන මයා

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

ඉහලගොඩ,

වලහන්දූව,

අක්මිමන.

0912222423

0772288035

nyscakmeemanatc@gmail.com

යූ.එම්. රාණි නිරෝෂා පොඩිරාළහාමි මිය

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

තිබ්බොටුවාව,

අකුරුස්ස.

0412283065

0778705346

slyttcakuressa@gmail.com

ජී. පේමසිරි මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

155/3,

ගබඩා වීදිය,

හක්මන වීදිය,

මාතර.

0412234084

0773109244

nyscyec.matara@gmail.com

සුධර්මා සෙනරත් රත්නායක මිය

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

එරමිණියාය,

හුංගම.

0473620077

0713145043

infomaths10@gmail.com

ප්‍රියසිරි සමරසිංහ මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

යායවත්ත,

තංගල්ල.

0472244911

0718182835

yayawattanysc69@gmail.com

යූ.පී. ප්‍රේමතිලක මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

නව නගරය,

රත්නපුර.

0452228236

0714455598

adrathnapura@gmail.com

කේ.කේ.ඩී සමන් චන්දන කරුණාතිලක මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

ගොඩගම,

පැල්මඩුල්ල.

0452275599

0755428794

youth.pelmadulla@gmail.com

අයි. විදානපතිරණ මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

කොතලාවල හන්දිය,

ඇඹිලිපිටිය.

0472261069

0718232051

embyouth9@gmail.com

බටංගල ජී.එල්. සෝමරත්න මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

බටංගල,

0362234208

0719340939

nyscbatangala@yahoo.com

ජි.එම්. විජේරත්න මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

ප්‍රජා ශාලාව පාර,

කච්චේරිය හංදිය,

මොණරාගල.

0552277108

0711186688

monaragalayouth@gmail.com

ආර්.බී. ගාමිණී සරත් කුමාර මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

ඔරුබැදිවැව,

අරාවත්ත,

මහියංගණය.

0552257165

0726623331

Fax - 055 22 57 252

samaraweeragunadasa@gmail.com

කේ.ආර්.එස්. මනශාන්ත ප්‍රනාන්දු මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

හලාවත.

0322222224

0773608128

youthcenterchilaw@gmail.com

එච්.එම්. සමන්ලතා හේරත් මිය

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

කුඩාවාව හන්දිය,

ආණමඩුව.

0323294076

0715120665

twmweerasingha5@gmail.com

ආර්.එම්. සුජීව ගුණතිලක මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

ඩෙනර් වත්ත,

මාවතගම.

0372298205

0724833214

slyouth_mawathagama@hotmail.com

ඩී.එම්. ප්‍රේමතිලක බණ්ඩාර මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

ගල්ගමුව.

0372253488

0718177189

srilankayouthgalgamuwa@gmail.com

ඩබ්.එම්. නිමල් ගාමිණී බණ්ඩාර මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

ඇතුගල්පුර,

කුරුණෑගල.

0372227100

0779551142

athugalpura.youth@gmail.com

එන්.එම්.සී. සුධර්මා නාමල්ගම මිය

0372241743

0715864116

nyscpolgahawela@gmail.com

ටී.එම්.ජේ.බී. තෙන්නකෝන් මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

උනුවින්න,

මහනුවර.

0813838508

0717204467

nyscunuwinna@gmail.com

කේ.එම්. ප්‍රේමසිරි මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පොල්ගොල්ල.

0812499500

0715298651

Fax - 0812500853

youthpolgolla@sltslt.lk

ධම්මික ලීල් ගුණසේකර මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

උලපනේ.

0812356468

0773163474

nysculpane@yahoo.com

එන්.ඩබ්.ජී.ඩි. අබේසේකර මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

නාඋල

0662246611

0715896599

nl2246611it@gmail.com

ඊ.එම්.ටී. ධර්මකීර්ති මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

ඉනාමළුව,

දඹුල්ල.

0662286839

0716518533

srilankaswiss@gmail.com

එස්. නිමල් රණවීර මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

යොවුන් නිකේතනය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

අනුරාධපුරය.

0252224844

0718662043

youthcenter.anuradhapura@gmail.com

එස්.ටී.බී. කීර්තිසේන මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

ඩිපෝහංදිය,

0252264776

0716402513

23nationalyouthk@gmail.com

එස්.එස්. අමරසූරිය මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථාන,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

කහටගස්දිගිලිය.

0252247581

0711030781

nysckahatagasdigiliya@gmail.com

එච්.යු. සුසන්ත මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

අම්පාර.

0632222149

0729917757

nyscampara@gmail.com

ඩී.එම්. සමරසේකර මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

ඉහල වීදිය,

පදියතලාව.

0632246036

0773720765

එස්.එම්. අබ්දුල් ලතීෆ් මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

මුහුදු පාර,

සයින්දමරුදු,

කල්මුනේ.

0672225406

0719155091

slyc2sm@gmail.com

එන්. කුගදාස් මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

පුදුකුඩියිරිප්පු,

මඩකලපුව.

0653647520

0776929197

youthcen.puthu@gmail.com

එස්. යුවරාජ් කුමාර් මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

ලව්ලේන්,

ත්‍රිකුණාමලය.

0262225199

0757101735

lovelanecentertrinco@yahoo.com

අයි. සුභානි මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

වව්නියාව

0242223768

0776366309

nyscnytcvavuniya@gmail.com

ටී. පුලෝගරාසා මයා

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

මන්නාරම.

0232222007

0778830104

mannarnysc@gmail.com

එන්. තුෂ්ෂ්‍යන්තිනී මිය

මධ්‍යස්ථාන භාර නිළධාරි,

ශ්‍රි ලංකා යූත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

කිලිනොච්චිය

0212285547

0771184702

nysc.kili2013@gmail.com


Contact Us

  • No 65, High Level Road,
  • Maharagama
  • +94 0112 850 986
  • info@nysc.lk
5095453