Procurement Notice


Invitation of Bids

Supply of Training Equipments-1

Supply of Training Equipments-2

පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සදහා පුහුණු උපකරණ සැපයීම-1

පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සදහා පුහුණු උපකරණ සැපයීම-2

පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සදහා පුහුණු උපකරණ සැපයීම-3
3647154