ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්


2021 වර්ෂය සදහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

Notice-English

දැන්වීම-සිංහල

Notice-Tamil

අයදුම්පත-සිංහල

Application-Tamil


ලංසු කැදමීම

Supply of Training Equipments-1

Supply of Training Equipments-2

පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සදහා පුහුණු උපකරණ සැපයීම-1

පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සදහා පුහුණු උපකරණ සැපයීම-2

පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සදහා පුහුණු උපකරණ සැපයීම-3
5338948