නිපොන්මාරු

අරමුණු

දෙස් විදෙස් තරුණ  තරුණියන්  අතර අදහස්  සහ අත්දැකීම් හුවමාරු කිරීම සදහා සංවිධානය කරන වැඩසටහනක් ලෙස නිපෝන් මාරු වැඩසටහන දැක්විය හැක.
2979826