යොවුන් අවුරුදු උළෙල

අරමුණු

ශ්‍රී ලාංකික  සිංහල හා හින්දු ජනතාවටම ආවේණික  වූ චාරිත්‍ර හා වාරිත්‍ර වලින් පිරිපුන් උත්සවයක් ලෙස බක්මහේ අළුත් අවුරුදු උදාව  පෙන්වාදිය හැක.එම අවුරුදු උදාව සංකේතවත් කරමින් දිවයිනේ  දස දෙසින් පැමිණෙන තරුණ තරුණියන් ඒක රාශ්‍රි කොට යොවුන් අවුරුදු උළෙල පැවැත්වනු ලබයි.
2979856