‍යොවුන් වෙසක් උළෙල

අරමුණු

තෙමගුල සංකේතවත් කරමින් යෞවන යෞවනියන් එක්ව සිදු කරයි.

ජාතික තරුණ ෙස්වා සභාව මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ජාත්‍යන්ත තුරුණු ෙවසක් කළාපය මැයි 10,11,12 සහ 13 දිනයන් හිදී පිළියන්දල ධර්ම විහාරස්ථානය හා පිළියන්දල නගරය අාශ්‍රිතව පැවැත්විණි.
2979888