ක්‍රීඩා සංවර්ධන අංශය

2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත වැඩසටහන්

අනු අංකයව්‍යාපෘතියක්‍රියාත්මක ස්ථානයදිනවක වානු
01.ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙල
ප්‍රාදේශීය යෞවන ක්‍රීඩාප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 3342017 ජනවාරි සිට අප්‍රේල් 15 දක්වා
දිස්ත්‍රික් යෞවන ක්‍රීඩාදිස්ත්‍රික්ක 262017 අප්‍රේල් 20 සිට ජූලි 15 දක්වා
ජාතික මට්ටමේ කණ්ඩායම් තරඟමහරගම ප්‍රධාන ක්‍රීඩාංගණය, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය, මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කය, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය ආශ්‍රීතව2017 මැයි 05 සිට අගෝස්තු 10 දක්වා
29 වැනි ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙල - 2017දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය හෝ වෙන්නප්පුව ඇල්බට් එෆ් පීරිස් ක්‍රීඩාංගණය2017 සැප්තැම්බර් 21 – 24 හෝ 2017 සැප්තැම්බර් 29 ඔක්:01
02.තරුණ සේවා රූපවාහිනි වොලිබෝල් තරඟාවලිය
දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ තරඟදිස්ත්‍රික්ක 26 ආශ්‍රීතව2017 ජනවාරි, පෙබරවාරි මාසයන්හි
ජාතික මට්ටමේ තරඟමහරගම ප්‍රධාන ක්‍රීඩාංගණය2017 මාර්තු 03, 06 සහ මාර්තු 10, 13
සුපර්ලීග් මූලික තරඟජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථාන ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණය2017 අගෝස්තු 08, 14
රූපවාහිනි වොලිබෝල් අවසන් මහා තරඟ ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථාන ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණය2017 ඔක්තෝම්බර් 13, 15
03.තරුණ සේවා ක්‍රීඩා සංචිත වැඩසටහන
වොලිබෝල් (කාන්තා/පිරිමි) සංචිතයහෙයියන්තුඩුව පුහුණු මධ්‍යස්ථානය2017 වර්ෂය පුරා
තරුණ මධ්‍යස්ථාන ක්‍රීඩා සමාජයජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානය ආශ්‍රීතව2017 වර්ෂය පුරා
ජූඩෝ සංචිතයජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානය ආශ්‍රීතව2017 වර්ෂය පුරා
04.යෞවන සමාජ සඳහා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ලබාදීමශ්‍රී ලංකා යෞවන සමාජ සම්මේලනයේ ලියාපදිංචි වන යෞවන සමාජ හා වෙනත් තරුණ සංවිධානජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානය ආශ්‍රීතව
05.තරුණ සේවා නිලධාරින් සඳහා ක්‍රීඩා පුහුණු වැඩසටහනජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානය ආශ්‍රීතව2017 ඔක්තෝම්බර්, නොවැම්බර්

29 වැනි ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙල - 2017

අනු අංකයකණ්ඩායම් තරඟ ඉසව්වපැවැත්වීමට යෝජිත දිනපැවැත්වීමට යෝජිත ස්ථාන
01.බාස්කට් බෝල් (කාන්තා)2017 මැයි 05, 06, 07, 08 මහරගම තරුණ මධ්‍යස්ථානය, පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය හා කොළඹ නගරයේ පාසල් ආශ්‍රීතව
02.බාස්කට් බෝල් (පිරිමි) 2017 මැයි 05, 06, 07, 08
03.කැරම් (කාන්තා) 2017 මැයි 12, 13, 14, 15 මහරගම තරුණ මධ්‍යස්ථානය
04.කැරම් (පිරිමි) 2017 මැයි 12, 13, 14, 15 මහරගම තරුණ මධ්‍යස්ථානය
05.කඹ ඇදීම (කාන්තා) 2017 මැයි 12, 13, 14, 15 මහරගම තරුණ මධ්‍යස්ථානය
06.කඹ ඇදීම (පිරිමි) 2017 මැයි 12, 13, 14, 15 මහරගම තරුණ මධ්‍යස්ථානය
07.වොලිබෝල් (කාන්තා) 2017 මැයි 26, 27, 28, 29 මහරගම තරුණ මධ්‍යස්ථාන ක්‍රීඩාංගනය
08.වොලිබෝල් (පිරිමි)2017 මැයි 26, 27, 28, 29 මහරගම තරුණ මධ්‍යස්ථාන ක්‍රීඩාංගනය
09.ක්‍රිකට් (කාන්තා) 2017 ජුනි 02, 03, 04, 05 මහනුවර නගරය ආශ්‍රීතව
10.ක්‍රිකට් (පිරිමි) 2017 ජුනි 02, 03, 04, 05
11.කබඩි (කාන්තා)2017 ජුනි 09, 10, 11, 12මහරගම තරුණ මධ්‍යස්ථාන ක්‍රීඩාංගනය
12.කබඩි (පිරිමි) 2017 ජුනි 09, 10, 11, 12 මහරගම තරුණ මධ්‍යස්ථාන ක්‍රීඩාංගනය
13.නෙට්බෝල් (කාන්තා) 2017 ජුනි 23, 24, 25, 26මහරගම තරුණ මධ්‍යස්ථාන ක්‍රීඩාංගනය
14.නෙට්බෝල් (පිරිමි) 2017 ජුනි 23, 24, 25, 26මහරගම තරුණ මධ්‍යස්ථාන ක්‍රීඩාංගනය
15.එල්ලේ (කාන්තා)2017 ජුනි 30 ජුලි 03 දක්වා බෙලිඅත්ත මහජන ක්‍රීඩාංගනය
16.එල්ලේ (පිරිමි)2017 ජුනි 30 ජුලි 03 දක්වා බෙලිඅත්ත රුහුණු විජයබා විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගනය
17.බීච් වොලිබෝල් (කාන්තා)2017 ජූලි 07, 08, 09, 10මීගමුව හෝ ත්‍රිකුණාමලය වෙරළ තීරය ආශ්‍රීතව
18.බීච් වොලිබෝල් (පිරිමි) 2017 ජූලි 07, 08, 09, 10
19.පාපන්දු (පිරිමි)2017 ජූලි 28, 29, 30, 31බදුල්ල හෝ කොළඹ නගරය ආශ්‍රීතව
20.මැරතන් (කාන්තා)2017 අගෝස්තු 01,02,03ඉදිරියේ දී තීරණය කිරිමට නියමිතය
21.මැරතන් (පිරිමි)
22.තරඟ ඇවිදීම (කාන්තා)
23.තරඟ ඇවිදීම (පිරිමි)
24.29 වැනි ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙල - 20172017 සැප්තැම්බර් 21 සිට 24 දක්වා හෝ 2017 සැප්තැම්බර් 29 සිට ඔක්: 01 දක්වාදියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනය හෝ කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩා සංකීර්ණය

ක්‍රීඩා භාණ්ඩ බෙදාදීම

යෞවන ක්‍රීඩා උළෙල

රූපවාහිනී වොලිබෝල් තරඟාවලිය

ක්‍රීඩා හා ශාරීරික සූවතා ප්‍රවර්ධන ජාතික සතිය - 20175095426