කාර්මික හා වෘත්තීය පුහුණු අංශය

දැක්ම

ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ශ්‍රම අවශ්‍යතාවයන්ට සරිලන නිපුණතාවලින් පිරිපුන් තරුණ පිරිසක් බිහි කිරීම.

මෙහෙවර

දිවයිනේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට දායක විය හැකි නව තාක්ෂණයට සමගාමීව ශිල්පීය නිපුණතාවයකින් හෙබි තරුණ පිරිසක් රටේ ශ්‍රම බලකායට එක් කිරීම.

පරමාර්ථ

ජාතික තරුණ සේවා සභාව මඟින් පවත්වාගෙන යනු ලබන සියළුම වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන තත්ව කළමනාකරණ සහතික ලත් පුහුණු මධ්‍යස්ථාන බවට පරිවර්තනය කරමින් දේශීය හා විදේශීය නිපුණතා සම්මතයන්ට අනුව පුහුණුව ලබාදෙමින් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතිකය (NVQ) ලත් පුහුණු ශ්‍රමිකයන් බිහි කිරීම.


Training Centres
Western Province
No.Center
01.Maharagama
02.Rathmalana Lalith Atulathmudali
03.Jinarathana
04.Dehiwala
05.Kolonnawa
06.Panadura
07.Kobowaka
08.Agalawatta
09.Meewalapalana
10.Mirigama
11.Sapugaskanda
12.Pugoda
Eastern Province
No.Center
01.Ampara
02.Padiyatalawa
03.Saindamarudu
04.Dehiattakandiya
05.Pudukudirippu
06.Love Lane – Trincomalee
07.Kantale
Southern Province
No.Center
01.Elpitiya
02.Kahawa
03.Akmeemana
04.Akuressa
05.Matara
06.Eraminiyaya
07.Yayawatta
North West Province
No.Center
01.Chilaw
02.Anamaduwa
03.Mawathagama
04.Galgamuwa
05.Ethugalpura – Kurunegala
06.Oruliyadda
Central Province
No.Center
01.Polgolla
02.Ulapane
03.Unuwinna
04.Naula
05.Dambulla- Swiss
Uwa Province
No.Center
01.Monaragala
02.Orubendiwewa
Sabaragamuwa Province
No.Center
01.Rathnapura
02.Pelmadulla
03.Embilipitiya
04.Batangala
North & Vanni Province
No.Center
01.Vauniya
02.Mannar
03.Kilinochchi
North Central Province
No.Center
01.Anuradhapura
02.Kekirawa
03.Kahatagasdigiliya
04.Polonnaruwa


5095116