පුහුණු අංශය

ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානය තාරුණ්‍යයට ඔවුන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනයට විවිධ වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරන අතරතුර ඔවුනට අනාගත අපේක්‍ෂාවන් ජයගන්න වෘත්තීය මෙන්ම භාෂා දැනුම ලබාදීම සඳහා පූර්ණ කාලීන (සතියේ දින පහ තුල) සහ අර්ධ කාලීන (සති අන්ත සහ සන්ධ්‍යා කාලීන) පාඨමාලා රාශියක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

විනයානුකූල පරිසරයක් තුල දැනුම, කුසලතා හා යහපත් ආකල්පයන්ගෙන් පිරි තරුණ වෘත්තිකයන්, ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීම මෙන්ම නිවැරදි වෘත්තීය මග පෙන්වාදීමක් කිරීම අපගේ අරමුණයි.

ජාතික නිපුනතා සම්මත (NVQ) යටතේ නිපුණතා මට්ටම් 2,3,4 හා 5 යන මට්ටම්වල විවිධ වෘත්තීන්හි නිපුණත්වය ලබාගැනීමට හැකියාව පූර්ණ කාලීන පාඨමාලාවලින් වයස අවුරුද 15 ත් 25 ත් අතර තරුණ ඔබට අවස්ථාව ලබාගත හැක.

රැකියාවට අවශ්‍ය ප්‍රායෝගික , න්‍යායික දැනුම මෙන්ම උසස් අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය ප්‍රායෝගික , න්‍යායික දැනුම ලබාගැනීමට සති අන්ත මෙන්ම සන්ධ්‍යා කාලීන පාඨමාලා තුලින් වයස අවුරුදු 15 ත් 35 ත් අතර තරුණ ඔබට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.වෘත්තීය හා භාෂා පාඨමාලාවන්ට අමතරව අපගේ සේවාවන්.

 • පාඨමාලා නිමකල තරුණ ඔබව රැකියාගත කිරීම.

 • පුහුණු හෝ උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා සඳහා යොමු කිරීම.

 • තරුණ ව්‍යවසායකයන් වශයෙන් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට මග පෙන්වීම සහ ණය පහසුකම් සැපයීම.

 • නිෂ්පාදන ඒකක මගින් රූපලාවන්‍ය හා කේෂලාවන්‍ය,ආහාර සැපයුම් , සහ තාක්‍ෂණ සේවා සැපයීම් පවත්වාගෙන යාම.

 • බාහිර ආයතන සඳහා වෘත්තීය සංවර්ධනයන් සඳහා කෙටි කාලීන පාඨමාලාවන් සංවිධානයකර දීම.

 • නව තාක්‍ෂණ දැනුම සහ හැකියාවන් වර්ධන වැඩසටහන් සංවිධානය.


පාඨමාලා විස්තර විමසීම්

- 0112 850986

- 0112 848771

- nysctraining@yahoo.com

ආදර්ශ අයදුම් පත්‍රය


භාෂා සහ වෘත්තීය පාඨමාලා - (පූර්ණ කාලීන)

අනු අංකයපාඨමාලාවNVQ Levelදිනය හා වේලාවකාලයගාස්තුවCourse Objectives / Contens
01.Professional English (450 hrs)
වෘත්තීය ඉංග්‍රීසි
 සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 12.30මාස 06රු.9500/=Cover all skills of English Language required to use the language efficiently and professionally
02.Diploma in English (450 hrs)
ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා
 සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 12.30මාස 06රු.10500/=Cover all skills of English Language to enable students use the language efficiently and with confidence
03.A.N.D.in English (150 hrs)
ඉංග්‍රීසි උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා
 සඳුදා සහ අඟහරුවාදා දක්වා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 12.30මාස 06රු.11000/=Cover all skills of English language including literature to enable students use the language in efficient, authentic and diplomatic manner
04.Electrician (1150 hrs)
විදුලි කාර්මික ශිල්පි
3සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00අවුරුදු 01Free
 1. Domestic Electrical Installation
 2. Repair and Service Motor Generator
 3. Industrial Electrical Installation (Motor Controlling System)
 4. P.L.C.
 5. Security Solutions
05.Auto mobile Technician (1150 hrs)
මෝටර්රථ කාර්මික ශිල්පි
3සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00අවුරුදු 01Free
 1. Engine (Petrol and Diesel)
 2. Transmission System (Manual and Auto)
 3. Steering System (Power and Manual)
 4. Breaking System
 5. Electrical System
06.Air condition & Refrigeration Mechanic (1150 hrs)
ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පී
3සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00අවුරුදු 01Free
 1. Repair Refigerators, Deep freezers, Display units, Bettle Coolers, Water Coolers
 2. Prepare Estimates
 3. Repair Window and Split type A/C
 4. Operate and Maintain Central A/C System
07.Radio, T.V. & Allied Equipment repairer ( 1150 hrs)
රූපවාහිනී, ගුවන්විදුලි හා ආශ්‍රීත උපකරණ අළුත්වැඩියා ශිල්පි
4සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00අවුරුදු 01රු.10000/=
 1. CRT TV, Monitor, LCD / LED TV, DVD Players Mobile Phone Repair
 2. Basic Electricity and Electronics
 3. Microcontroller Programming
 4. LED Display Boaet Programming
08.Diploma in Pre School Teachers Training (1440 hrs)
පෙර පාසැල් ගුරු පුහුණු ඩිප්ලෝමා
4සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00අවුරුදු 01රු.20000/=
 1. හසුරු කුසලතා හා නිර්මාණ
 2. පරිසර ගවේශණය හා ඉගෙනුම් ක්‍රම ඇතුලත් වේ.
 3. මුල් ළමාවිය සංවර්ධන කුසලතා
 4. ළමා මනෝ විද්‍යාව
09.Secretarial Practice (720 hrs)
ලේකම් පරිචය
4සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00මාස 06රු.9500/=
 1. Communication Skills
 2. Managing Office
 3. Meetings, Filling, Handle Mail
 4. Computer, Word, Internet and Email
 5. Travel Arrangements
 6. Handle correspondence (workshop, Seminaces, Fieldvisit)
10.Information & Communication Technology Technician (720 hrs)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශිල්පි
4සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00මාස 06 රු.10500/=
 1. ICT Introduction
 2. MS- Office
 3. Network introduction
 4. rogramming & SAD
 5. Web Design
11.Desktop Publisher & Computer Graphic Designer (720 hrs)
පරිගණක චිත්‍රක නිර්මාණ ශිල්පි
4සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 මාස 06 රු.13500/=
 1. Adobe pagemaker 7.0
 2. Corel Draw × 6
 3. Adode photoshop Cs6
 4. Adobe Indesign Cs6
 5. Adobe Illustrator Cs6
 6. Corel Photopaint × 6
12.Baker (720 hrs)
බේකරි ශිල්පි
4සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00මාස 06රු.10000/=
 1. Produce Bread
 2. Produce Cake
 3. Produce Pastry
 4. Baker Management
13.Professiona Cookery (720 hrs)
වෘත්තීය සුපශාස්ත්‍රය
 සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00මාස 06රු.10500/=
 1. Western and Eastern Menu
 2. Farinaceous Dishes
 3. Fish and Meat Items
 4. Beverages
 5. Stock, Sauce, Soup, Salad
 6. Sweets and Desserts
14.Beautician (360 hrs)
රූපලාවන්‍ය ශිල්පී
4සඳුදා සහ අඟහරුවාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00මාස 06රු.10500/=
 1. Facial
 2. Pedicure Menicure
 3. Bridal Dressing
 4. Make up
 5. Flowers Bouguets
15.Hair Stylist (360 hrs)
කොණ්ඩා මෝස්තර ශිල්පි
4බදාදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00මාස 06රු.10500/=
 1. Straightening
 2. Hair Coloring
 3. Hiar Stylist and Hair Setting
 4. Hair treatment
 5. Perming
 6. Hair Cutting

භාෂා සහ වෘත්තීය පාඨමාලා - (අර්ධ කාලීන)

අනු අංකයපාඨමාලාවදිනය හා වේලාවකාලයගාස්තුවCourse Objective / Contans
1.Professional English (150 hrs)
වෘත්තීය ඉංග්‍රීසි
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව.12.30 දක්වාමාස 06රු.9500/=Cover all skills of English Language required to use the language efficiently and professionally
2.Diploma in English (150 hrs)
ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා
ඉරිදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වාමාස 06රු.10500/=Cover all skills of English Language to enable students use the language efficiently and with confidence
3.A.N.D. in English (150 hrs)
ඉංග්‍රීසි උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.11000/=Cover all skills of English language including literature to enable students use the language in efficient, authentic and diplomatic manner
4.Tamil Language (150 hrs)
දෙමළ භාෂාව
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06 රු.9500/=Cover all skills of Tamil Language required to use the language efficiently and professionally
5.Japanese Language (150 hrs)
ජපන් භාෂාව
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.9500/=JLPT - N5 & NAT - N5 Course Syllabues
(රු. 1500.00 - පාඨමාලා ද්‍රව්‍ය සදහා)
6.Korean Language (150 hrs)
කොරියන් භාෂාව
සෙනසුරාදා ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 5.00 මාස 06රු.9500/=Cover all skills of Korean Language required to use the language efficiently and professionally
7.Electrician (150 hrs)
විදුලි කාර්මික ශිල්පි
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.10000/=
 1. Domestic Electrical Installation
 2. Repair and Service Motor Generator
 3. Industrial Electrical Installation (Motor Controlling System)
 4. P.L.C.
 5. Security Solutions
8.Automobile Technician (150 hrs)
මෝටර්රථ කාර්මික ශිල්පි
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.10000/=
 1. Overhead Engine (Petrol and Diesel)
 2. Transmission System (Manual and Auto)
 3. Steering System (Power and Manual)
 4. Breaking System
 5. Suspension System
9.Air Conditioning & Refrigeration Mechanic (150 hrs)
ශීතකරණ හා වායුසමීකරණ කාර්මික ශිල්පි
ඉරිදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.10000/=
 1. Repair Refigerators, Deep freezers, Display units, Bettle Coolers, Water Coolers
 2. Prepare Estimates
 3. Repair Window and Split type A/C
 4. Operate and Maintain Central A/C System
10.Radio, T.V. & Allied Equpment Repairer (150 hrs)
රූපවාහිනී, ගුවන්විදුලි හා ආශ්‍රිත උපකරණ අළුත්වැඩියා ශිල්පි
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.10000/=
 1. CRT TV, Monitor, LCD / LED TV, DVD Players Repair
 2. Basic Electricity and Electronics
 3. Microcontroller Programming, LED Display Boaet Programming
11.Secretarial Practice (150 hrs)
ලේකම් පරිචය
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.9500/=
 1. Basic - The role of a Secretary
 2. Secretarial Duties for Meeting, Mailing, Communicating, Handling corrspondence, Traveling etc
 3. Workshops ,Seminars.
12.Advanced Certificate Cources in the Pre School Teacher Training (170 hrs)
පෙර පාසැල් ගුරු පුහුණු උසස් සහතිකපත්‍ර
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.20000/=
 1. හසුරු කුසලතා හා නිර්මාණ
 2. පරිසර ගවේශණය හා ඉගෙනුම් ක්‍රම ඇතුලත් වේ.>
 3. මුල් ළමාවිය සංවර්ධන කුසලතා
 4. ළමා මනෝ විද්‍යාව
13.Baker (150 hrs)
බේකරි ශිල්පි
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.10000/=
 1. Produce Bread
 2. Produce Cake
 3. Produce Pastry
 4. Baker Management
14.Professional Cookery (150 hrs)
වෘත්තීය සුපශාස්ත්‍රය
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.10500/=
 1. Western and Eastern Menu
 2. Fairnaceous Dishes
 3. Fish and Meat Items
 4. Beverages
 5. Stock, Sause, Soup and Salad
 6. Sweets and Desserts
15.Beautician (150 hrs)
රූපලාවන්‍ය ශිල්පි
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.10500/=
 1. Facial
 2. Menicure
 3. Pedicure
 4. Makeup
 5. Flower Bouques & Bridal Dressing
16.Hair Stylist (150 hrs)
කොණ්ඩා මෝස්තර ශිල්පි
ඉරිදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06 රු.10500/=
 1. Shampoo & Conditioning
 2. Strightening, Hair treatment
 3. Hair Colour, Perming
 4. Hair Stylist, Hair Setting
 5. Hair cutting
17.Certificate Courses in Human Resource Management (150 hrs)
මානව සම්පත් කළමනාකරණ සහතිකපත්‍ර
ඉරිදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 1.00 දක්වාමාස 06රු.17500/=
 1. Introduction to Management and HRM, HRP
 2. JD, JA Recruitment, Selection, Hiring, Induction
 3. Discripline Management, PE System, T and D
 4. LR System, Employee welfare, Labour law
18.Certificate in Computer Applications (150 hrs)
පරිගණක යෙදවුම් සහතිතකපත්‍ර
සෙනසුරාදා 8.30 - 4.00
ඉරිදා 9.00 - 4.00
සඳුදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා 4.00 - 7.00
මාස 06රු.10500/=
 1. ICT introduction
 2. MS- Office
 3. Using Internet & E-mail
19.Computer hardware Technician (150 hrs)
පරිගණක දෘඩාංග ශිල්පි
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.10500/=
 1. PC assembling
 2. Maintence Repair PCs
 3. Install and Configure Internal, External Devices
 4. Software Installation
 5. Network and Internet
20.Cake & Cake Structures (150 hrs)
කේක් හා කේක් ආකෘති නිර්මාණය
ඉරිදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.10000/=
 1. Oicing Methods
 2. Cake Decorations
 3. Icing Structures
 4. Birthday Cake , Wedding cake, Engagement cake, Eggless cake, Homecoming cake and Gateau
21.Handicraft (150 hrs)
අත්කම්
ඉරිදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.9500/=
 1. පාවහන් නිශ්පාදනය
 2. අත්බෑග් නිශ්පාදනය
 3. මංගල සාරි වැඩ දැමීම
 4. තිර රෙදි සැකසීම
 5. ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ට්
22.Dress Making (With out Blocks) (150 hrs)
පතරොම් රහිත ඇඳුම් කැපීම හා මැසීම
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.9500/=කාන්තා හා ළමා ඇඳුම්
23.Certificate in Computer Based Accounting (150 hrs)
පරිගණකගත ගිණුම්කරණ උසස් සහතිකපත්‍ර
ඉරිදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.15000/=
 1. Peachtree Accounting Package
 2. Sage, MYOB, ACC Package
 3. Quick Books Accounting Package
 4. Final Project with a Presentation
24.Professional Web Designing for Beginners (150 hrs)
වෙබ් අඩවි නිර්මාණය
සඳුදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 4.00 - ප.ව. 7.00 දක්වාමාස 06රු.10500/=
 1. HTML 5
 2. CSS (cascading style sheet)
 3. Java Script
 4. Contact form and Emails
 5. Mobile Layout (Responsive template)
 6. Host and Maintenance Website
25.Mass Coomunication (150 hrs)
ජන සන්නිවේදනය
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වාමාස 06රු.9500/=භාෂා පරිචය, මුද්‍රණ සන්නිවේදනය, විචාර හා රසාස්වාදය, කාව්‍ය/ගීත/නාට්‍ය විධී, ගුවන් විදුලි / රූපවාහිනි සන්නිවේදනය, සිනමාව, දැන්වීම්කරණය, නිර්මාණකරණය,නව මාධ්‍ය
26.Desktop publisher & Computer Graphic Designer (150 hrs)
පරිගණක චිත්‍රක නිර්මාණ
සෙනසුරාදා ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වාමාස 06රු.13500/=
 1. Adobe pagemaker 7.0
 2. Corel Draw × 6
 3. Adode photoshop Cs6
 4. Adobe Indesign Cs6
 5. Adobe Illustrator Cs6
 6. Corel Photopaint × 6
සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරය
ලිපිනය

මධ්‍යස්ථානභාර නිලධාරි,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

අංක 65,

හයිලෙවල් පාර,

මහරගම.

දුරකථන හා විද්යුත් ලිපිනය

- 0112 850986

- 0112 848771

- nysctraining@yahoo.com


5095508