ප්‍රවාහන අංශය


අංශයේ කාර්යභාරය

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අරමුණු හා පරමාර්ථ ඉටු කිරීම සදහා විවිධ අංශ මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන් වලදී ප්‍රධානතම සහාය සේවාවක් වශයෙන් ප්‍රවාහන සේවා සපයමින් එම වැඩසටහන් සාර්ථක කරගැනීමට සහාය වීම මූලික කාර්යභාරය වන අතර එම අරමුණ සාර්ථක කරගැනීම සදහා පහත කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ.


  • ජාතික තරුණ සේවා සභාවට අයත් වාහන 128 ක ආදායම් බලපත්‍ර සහ රක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම.

  • ප්‍රධාන කාර්යාලය, පලාත් කාර්යාල, දිස්ත්‍රික් කාර්යාල,පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වල වාහන නියමිත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව සේවා සහ නඩත්තු කිරීම.

  • අවශ්‍යතාවය අනුව නව වාහන මිලදී ගැනීම, ටයර්,ටියුබ්,බැටරි මිලදී ගැනීම සහ අලුත්වැඩියා සදහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික වාර්තා ලබා දීම.

  • විශේෂ වැඩසටහන් පවතින අවස්ථා වලදී ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සදහා බාහිර ආයතන වලින් වාහන ලබාගැනීමට කටයුතු කිරීම.


අනු අංකයවාහන මාදිලයධාවනය වනගර්භිතඅළුත්වැඩියාඑකතුව
01.බස්රථ02010205
02.වෑන් 13010418
03.ජීප් 03-0104
04.ත්‍රීවිල්0201-03
05.බවුසර් 02-0204
06.ට්‍රක්06030211
07.ගලිය01--01
08.මොටර්සයිකල්03--03
09.ට්‍රැක්ටර්05--05
10.කාර්0501-05
11.කැබ්55060768
එකතුව971318128

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

ප්‍රියන්ත ජයරත්න මයා

071 8098562

ප්‍රවාහන නිලධාරී

ස්ටැන්ලි වාහලතන්ත්‍රී මයා

071 8482711

ප්‍රවාහන නිලධාරී

වී.එස්.බී.හේරත් මයා

077 4364286


කාර්ය මණ්ඩලයසහකාර අධ්‍යක්ෂ

-

01

ප්‍රවාහන නිලධාරී

-

02

කළමනාකරණ සහකාර

-

04

කම්කරු

-

02

කාර්මික

-

01

රියදුරු

ප්‍රධාන කාර්යාලය -

35

පලාත් කාර්යාල -

46

දිස්ත්‍රික් කාර්යාල -
පුහුණු මධ්‍යස්ථාන -
එකතුව-81

සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරය

Address

ප්‍රවාහන අංශය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

අංක 65,

හයිලෙවල් පාර,

මහරගම.

දුරකථන හා ඊ - මේල් ලිපිනය

- 0473 477940

- nysc.transport@gmail.com


5095525