ප්‍රදර්ශණ තිරය (Video Wall)

ජාතික තරුණ සේවා සභාව ඉදිරිපස සවිකර ඇති විශාල ප්‍රදර්ශණ තිර ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ මෙන්ම, රජයේ ආයතන හා පෞද්ගලික ආයතන ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා ලබා දීම සිදු කරනු ලබේ.
තිරයේ ප්‍රමාණය(size)

වම්පස කුඩා තිරය - පළල අඩි 9- උස අඩි 6 (9"x6")
දකුණු පස විශාල තිරය - පළල අඩි 10 -උස අඩි 12 (10"x12")

දැන්වීම් ප්‍රචාරය කිරීම

අපගේ ප්‍රදර්ෂණ තිර මත දැන්වීම් ප්‍රචාරය කිරීමේදී එය ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධන අංශය මගින් සිදුකරනු ලබන අතර ප්‍රචාරය කීරීමට සකසන ලද දැන්වීම තොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධන අංශය වෙත යොමුකිරීම මගින් එය ප්‍රචාරය කර ගත හැකිවේ.

දැන්වීම් ප්‍රචාරය කරන කාලසීමාව

සෑම දිනකම (සතියේ දින හතම) උදෑසන 6.30 සිට රාත්‍රි 8.30 දක්වා ප්‍රදර්ෂණ තිර ක්‍රියාත්මක වේ.

ප්‍රචාරක දැන්වීමක් ප්‍රදර්ෂණය හා කාලසීමාව.

ප්‍රචාරක දැන්වීම (Image) ලෙස නම් - තත්පර 8 - 15 කාලසීමාවක්
ප්‍රචාරක දැන්වීම (Video) ලෙස නම් - තත්පර 15 ක්.

** සැලකිය යුතුයි - එක් පැයක් තුල දැන්වීම ප්‍රචාරය වන වාර ගණන පවතින දැන්වීම් ප්‍රමාණය මත තීරණය වේ.

ප්‍රචාරය සදහා දැන්වීම් සැකයිය යුතු ආකාරය.

ප්‍රචාරක දැන්වීම රූපයක් (Image) ලෙස නම් - 10” X 12” සහ 9” X 6” ප්‍රමාණයෙන් Resolution 300 RGB ආකාරයෙන් නිපදවා එහි මෘදු පිටපත (Soft Copy) භාර දිය යුතුයි.
ප්‍රචාරක දැන්වීම වීඩියෝ (Video) ලෙස නම් - Full HD ආකාරයෙන් 1920 X 1080 ප්‍රමාණයෙන් නිපදවා මෘදු පිටපත (Soft Copy)භාර දිය යුතුයි..

දැන්වීම් ප්‍රචාරය සදහා වන ගාස්තු අයකිරීම.

01.තරුණ මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන ශාලාව, ශ්‍රවනාගාරය, ක්‍රීඩා පිටිය වැනි භූමිය හෝ පරිශ්‍රය මුදල් ගෙවා වෙන්කර ගැනීම් සම්බන්ධ කටයුතු වලදී එක් දිනකට රුපියල් 600/= ක්
02.බාහිර ආයතන සහ පුද්ගලයින්ගේ දැන්වීම් සඳහා දිනකට රුපියල් 1,000/=
03.සජීවී විකාශන සඳහා එක් පැයකට රුපියල් 30,000/=

දැන්වීම් ප්‍රචාරණය සදහා මුදල් ගෙවීම හා ප්‍රචාරණය

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ තොරතුරු තාක්ෂණික අංශය වෙත පැමිණ එහි ඇති අදාල අයදුම් පත්‍රය පුරවා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ගාස්තුව නිර්ණය කිරීම හා තාක්ෂණික උපදෙස් සඳහා අදාළ දැන්වීම් පරීක්ෂා කර මුදල් අංශය වෙත මුදල් බැඳීමට යොමු කරනු ලබයි. එලෙස මුදල් බැඳීමෙන් අනතුරුව සේවාදායකයා වෙත ලැබෙන නිල් පැහැති පිටපත තොරතුරු තාක්ෂණික අංශය වෙත භාර දීමෙන් අනතුරුව ප්‍රදර්ශනය සඳහා පෙළ ගත කිරීම සිදු වේ.

ප්‍රචාරක දැන්වීම් පලකිරීම පිිලිබද පොදු උපදෙස්

විමසීම් -

තොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධන අංශය
ජාතික තරුණ සේවා සභාව
මහරගම.
දු. අංකය - 01128426495095170