දැක්ම හා මෙහෙවර

දැක්ම

බලසතු වූ ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙක්.


මෙහෙවර

දේශීය හා ජාත්‍යන්තර අවස්ථා උපයෝගී කොට ගෙන ජිවිත අභියෝගී සදහා මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලාංකීය තරුණයා සවිබල ගැන්වීම සදහා පහසුකම් සැපයීම.


වටිනාකම්

  1. සියලූ ක්‍රියාවල නිර්මාණශීලීව යෙදී සිටීම. ආයතනයේ සියලූම ක්‍රියාවන් වලදී යෞවනයන්ගේ අදහස් වලට ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙන්න.

  2. සභාවේ කාර්ය මණඩලය සියලූම පරදු දරන්නන් ප්‍රසන්න සහ ධනාත්මකව සැලකිය යුතුය.

  3. විවිධ සංස්කෘති වලින් යුත් යොවුන් සිටින ආයතනයක් තුළ බහු සංස්කෘතික අවබෝධය සහ අභිවෘදුධිය නිරතුරුවම ප්‍රවර්ධනය වන ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙන්න.

  4. අවංකත්වය සහ වගකීම යුතුව සියලූම ක්‍රියාවන් භාර ගැනීම.

  5. අභියෝග වලට මුහුණ දීමට දැඩි විශ්වාසයත්, කණ්ඩායම් ජවයත් යුතුව ක්‍රියා කිරීම.5339424