பார்வை மற்றும் மிஷன்


விஷன்

ஒரு சக்திவாய்ந்த இலங்கை இளைஞர்.


மிஷன்

தேசிய மற்றும் சர்வதேச வாய்ப்புக்களை உபயோகித்து வாழ்வின் சவால்களை எதிர்நோக்குவதற்காக இலங்கையின் இளைஞரை வலுவூட்டுவதற்கு வசதியளித்தல்.


கலாச்சாரம்

  1. Engagement of activities in a creative manner Give priority to the views of the youth in all activities of the organization

  2. Council staff to treat every stakeholder with a pleasant and positive attitude

  3. Act in a manner constantly promoting multi cultural understanding and goodwill among youth as an organization which consist of youth of different cultures.

  4. Undertaking of all activities ensuring integrity and responsibility.

  5. Act with confidence and team spirit to face challenges.2102852