දිවයින පුරා විසිර සිටින තරුණ සේවා නිළධාරීන්

ප්‍රධාන කාර්යාලය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.‍මහප්පුගේ දෝන නිලක්ෂිකා නිලංගනීස.ත.සේ.නිඅධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලය
02.පතිරැන්නැහැලාගේ චමින්ද ඉන්දික පතිරනස.ත.සේ.නිඅධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) අංශය
03.එම්.කේ.නිමල් කරුණාතිලක මහතාඅධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) අංශය
04.එම්.පී.කරුණාතිලක මහතාත.සේ.නිආයතන අංශය
05.අබේසිංහ ලියනගේ සරෝජ් දිමුතු කුමාර විජේරත්නස.ත.සේ.නිආයතන අංශය
06.මතෙස් නම්බු හේවා සදුනි ලක්ෂිකාස.ත.සේ.නිආයතන අංශය
07.මදරසිංහ සිරිවර්ධන මැනික් දිලංකාස.ත.සේ.නිආයතන අංශය
08.ජී.එම්.අරුණ නිසාන් ජයතිලකස.ත.සේ.නි. (අනියම්)ආයතන අංශය
09.ප්‍රදීප් චන්ද්‍රකුමාර මයාත.සේ.නි. 11ආයතන අංශය
10.ඉලේසිංහ බණ්ඩාරගේ දිලිනි තක්ෂිලාස.ත.සේ.නිගිණුම් අංශය
11.ජයසිංහ ශලිනි ධනුෂිකාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)ගිණුම් අංශය
12.ටීනා විරාශිනී තෙන්නහේවාගේ මෙයස.ත.සේ.නි. (අනියම්)ගිණුම් අංශය
13.එගොඩ ගමගේ මධුෂා චතුමාලි ප්‍රේමරත්නස.ත.සේ.නි. (අනියම්)ගිණුම් අංශය
14.මාලින්ද බුද්ධීක ලියන ගමගේස.ත.සේ.නිඅභ්‍යන්තර විගණන අංශය
15.එස්.එන්.යු.පුෂ්පකුමාරි මහත්මියත.සේ.නි Iකාර්මික හා වෘත්තීය පුහුණු අංශය
16.මනෝරත්න ආචාරිගේ සොබාෂ් දුල්මින් තාරක ස.ත.සේ.නිකාර්මික හා වාත්තීය පුහුණු අංශය
17.පී.එච්.ආර්.ටී.කේ. ද සිල්වා මහතාත.සේ.නි Iකාර්ය සාධන ඇගයීම් අංශය
18.ඒ.එම්.සරත් බංඩාර මහතාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)කාර්ය සාධන ඇගයීම් අංශය
19.අබේසිංහ මුණසිංහගේ සිදත් සමන්තස.ත.සේ.නිකාර්ය සාධන ඇගයීම් අංශය
20.මනෝකුමාරි මැණිකේ මියස.ත.සේ.නිකාර්ය සාධන ඇගයීම් අංශය
21.ඩී.එම්.එස්.සේනාරත්න මයාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)කාර්ය සාධන ඇගයීම්
22.රූබා සුමිත් ජයලාල් මියත.සේ.නි Iක්‍රීඩා සංවර්ධන අංශය
23.කේ.සිරිමල් ජයරත්න මයාත.සේ.නි Iක්‍රීඩා සංවර්ධන අංශය
24.වර්ණකුලසූරිය පසිදු තිසල් ප්‍රනාන්දුස.ත.සේ.නික්‍රීඩා සංවර්ධන අංශය
25.කොට්ටල් බද්දේ විදානලාගේ තුෂර සත්‍ය ප්‍රිය කුලරත්නස.ත.සේ.නික්‍රීඩා සංවර්ධන අංශය
26.පී. වී. ජි. නවෝදි වාසනාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)ක්‍රීඩා සංවර්ධන අංශය
27.එස්.ජේ.කේ.කේ.ඒ.ගුණසේකර මහතාත.සේ.නි Iක්‍රීඩා සංවර්ධන අංශය
28.ආර්.එම්.වික්‍රමරත්න මයා ත.සේ.නි Iක්‍රීඩා සංවර්ධන අංශය
29.ජී.එම්.ටී.එන්.කේ.දිසානායක මියත.සේ.නි. 11ක්‍රීඩා සංවර්ධන අංශය
30.බී.ඩී.ඩබ්.කේ.කරුණාරත්න මයාසහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආවරණ)යෞවන සමාජ අංශය
31.එන්.ඒ.සමරවික්‍රම මයාත.සේ.නි Iයෞවන සමාජ අංශය
32.එස්.ඒ.හිරුලුඩීන් මහතාත.සේ.නි Iයෞවන සමාජ අංශය
33.එම්.ආර්.අනෝමා දමයන්ති මහත්මිය ත.සේ.නි Iයෞවන සමාජ අංශය
34.පී.ඒ.චමින්ද ප්‍රියාල් මහතාත.සේ.නි Iයෞවන සමාජ අංශය
35.එම්.ඒ.ඩී.මහේෂ් තිලකරත්න මහතාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)යෞවන සමාජ අංශය
36.ජුල්ගහ ගමගේ ධනංජනී ලක්මාලිස.ත.සේ.නියෞවන සමාජ අංශය
37.ජේ.එම්.එම.හර්ෂනී බණ්ඩාර ජයසේකරස.ත.සේ.නි. (අනියම්)තරුණ සංවිධාන හා සංවර්ධන අංශය
38.පී. හේරත් මයා ත.සේ.නි Iවිශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය
39.පී.ඒ.උපුල් බන්දුල සිංහ මයාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය
40.කේ.ජී.ආසිරි උපසේන මහතාදි.ත.සේ.නි(ආවරණ)විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය
41.එන්.ඩී.ගමගේ මහතාදි.ත.සේ.නි(ආවරණ)විශේෂ ව්‍යපෘති අංශය
42.එල්.එච්.පුෂ්පා හේමකාන්ති මහත්මියදි.ත.සේ.නි(ආවරණ)විශේෂ ව්‍යපෘති අංශය
43.ජි.තිලක් මිහිරංග ජයවර්ධන මහතාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)විශේෂ ව්‍යපෘති අංශය
44.එස්.ඩී. අල්විස් මයාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)සෞන්දර්ය කුසලතා අංශය
45.තාරක පද්මිල ඕවිටගෙදරත.සේ.නි Iසෞන්දර්ය කුසලතා අංශය
46.ඩබ්.ඒ.සමන් චන්දන මයාත.සේ.නි Iසෞන්දර්ය කුසලතා අංශය
47.ඩි.එම්.ප්‍රියන්ත ලලිත් කුමාර මයාත.සේ.නි. 11සෞන්දර්ය කුසලතා අංශය
48.දිනූෂා සෙව්වන්දි කුමාරසේනස.ත.සේ.නි. (අනියම්)සෞන්දර්ය කුසලතා අංශය
49.ඉන්නාසි ඩිල්ෂාන් අමල්රාජ්ස.ත.සේ.නි.සෞන්දර්ය කුසලතා අංශය
50.සෙල්ලප්පෙරුමගේ දිනිති දිල්ෂානි ප්‍රනාන්දුස.ත.සේ.නි. (අනියම්)රජයේ විගණන අංශය
51.පී.එස්.ගෞතමදාස මයාත.සේ.නි Iයෞවන තිළිණ අංශය
52.ඩබ්.එන්.රංජිනී මහත්මියත.සේ.නි Iයෞවන තිළිණ අංශය
53.එස්.පී.එන්.අරංගල්ල මහතාදි.ත.සේ.නි(ආවරණ)කෘෂි සංවර්ධන අංශය
54.රත්නායක මුදියන්සෙලාගේ සචිනි ලක්මිණි රත්නායකස.ත.සේ.නි. (අනියම්)කෘෂි සංවර්ධන අංශය
55.කේ.ඒ.ඩී.නිමාලි මෙයත.සේ.නි Iතරුණ මධ්‍යස්ථාන පුහුණූ අංශය
56.සත්‍ය රංමුතු ජයසිංහ කරුණාරත්නස.ත.සේ.නි.තරුණ මධ්‍යස්ථාන පොදු කටයුතු
57.එස්.එම්.එන්.ඕ.පෙරේරා මහතා ත.සේ.නි Iසැළසුම් හා සංවර්ධන අංශය
58.එච්.ජී.ජී.ධනංජය නදීෂ මාල්ස.ත.සේ.නිසැළසුම් හා සංවර්ධන අංශය
59.ආර්.පී.ජයනි.තුෂානී රාජපක්ෂ මෙය ස.ත.සේ.නි. (අනියම්)සැළසුම් හා සංවර්ධන අංශය
60.ඩබ්.එල්.ගයානි මධූෂිකා වීරකෝන් මෙයස.ත.සේ.නි. (අනියම්)සැළසුම් හා සංවර්ධන අංශය
61.එස්.එස්.ගමගේ මයාත.සේ.නි Iසැළසුම් හා සංවර්ධන අංශය
62.ඒ.බාලසුබ්‍රමනියම් මයාත.සේ.නි Iතරුණ සමුපකාර හා ව්‍යාපාර අංශය
63.පතිරණ නානායක්කාරගේ නිශංකා මධුමාලිස.ත.සේ.නි. (අනියම්)තරුණ සමුපකාර හා ව්‍යාපාර අංශය
64.ඒ.ජී.එම්.නියාස් මයාත.සේ.නි. 11තරුණ සමුපකාර හා ව්‍යාපාර අංශය
65.ඒ.එම්.ජයතිලක අධිකාරී මහතාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)මාධ්‍ය අංශය
66.ජේ.මේ.වතිලා හරිතමාලාත.සේ.නි Iමාධ්‍ය අංශය
67.ටී.කේ.මහින්ද මයාත.සේ.නි Iමාධ්‍ය අංශය
68.ඩබ්.ඒ.කේ.සී. සෙනෙවිරත්න මයාත.සේ.නි Iනිස්කෝ වීඩියෝ අංශය
69.සේනානායක මුදියන්සේලාගේ චන්දන ප්‍රියංකර බණ්ඩාර සේනානායකස.ත.සේ.නි. (අනියම්)නිස්කෝ වීඩියෝ අංශය
70.සුජීව සම්පත් දිසානායක මයාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)ජාත්‍යන්තර තරුණ සම්බන්ධතා අංශය
71.කේ.ක්‍රිශාන්ත නීල්සිරි මයාත.සේ.නි. 11ජාත්‍යන්තර තරුණ සම්බන්ධතා අංශය
72.ගල්හේනගේ ප්‍රසන්න ඉරෝෂන් පෙරේරාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)ජාත්‍යන්තර තරුණ සම්බන්ධතා අංශය
73.කණිෂ්ක ගයාන් ලියනගේස.ත.සේ.නි. (අනියම්)ඉදිකිරීම් නඩත්තු අංශය
74.ඩී.ගුණසිරි මයාත.සේ.නි Iවිභාග හා ඇගයීම් අංශය
75.ආර්.එම්.පී ශිරෝමි අ‍බේකෝන් මියත.සේ.නි Iවිභාග හා ඇගයීම්
76.තාරක මධුශංක රදම්පොලස.ත.සේ.නිවිභාග හා ඇගයීම්
77.ඒ.තරිදු රංගන අරුමපුරස.ත.සේ.නිපාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.එස්.ෂන්මුග වඩිවේල් මයාත.සේ.නි Iයාපනය දි.කා
02.එස්. කෝකිලරාජා මයාත.සේ.නි. 11යාපනය දි.කා
03.සින්නරාජා අනූෂන්ස.ත.සේ.නියාපනය දි.කා
04.රවිචන්ද්‍රන් යුගරාජ් ස.ත.සේ.නියාපනය දි.කා
05.සොක්කලිංගම් සබේසන්ස.ත.සේ.නි යාපනය දි.කා
06.ඥාණරාසා අමලජයාන් ස.ත.සේ.නි යාපනය දි.කා
07.ජූඩ් විජිතාස.ත.සේ.නියාපනය දි.කා
08.නවශක්තියා රාජසේගරම්ස.ත.සේ.නියාපනය දි.කා
09.වරදරාසන් මනෝරාජ් මයාස.ත.සේ.නියාපනය දි.කා
10.පසුපදි මතනරාජ් ස.ත.සේ.නි යාපනය දි.කා
11.අම්බිකානිධි කුනේෂ් ස.ත.සේ.නියාපනය දි.කා
12.එස්.රාම්ජාරාකුලම් මයාස.ත.සේ.නි යාපනය දි.කා
13.ලෝගනාතන් රජීවන්ස.ත.සේ.නි. (අනියම්)යාපනය දි.කා
14.චන්ද්‍ර සේකරම් රේගබාගර් මයාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)යාපනය දි.කා

කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.එන්.කුගේන්ද්‍රා මහතාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)කිලිනොච්චිය දි.කා
02.සිවකුමාර් මයුරන් ස.ත.සේ.නිකිලිනොච්චිය දි.කා
03.රාසයියා දුෂ්යන්තිනිස.ත.සේ.නිකිලිනොච්චිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
04.ජෙයකාදන් සුගන්දන්ස.ත.සේ.නිකිලිනොච්චිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
05.සන්මුගනාතන් රාතිනන්ත්ස.ත.සේ.නිකිලිනොච්චිය දි.කා

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.කේ. සරෝජා මිය දි.ත.සේ.නි (ආවරණ)මුලතිව් දි.කා
02.එම්.සෂී කුමාර් මහතාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)මුලතිව් දි.කා
03.එම්.ඒ.එම්.තුෂාන් මයාත.සේ.නි. 11මුලතිව් දි.කා
04.කමලනායගම් සිත්තුජන්ස.ත.සේ.නිමුලතිව් දි.කා
05.ඒ.ජයලන් මයාස.ත.සේ.නිමුලතිව් දි.කා
06.ජේසුදාසන් ජූඩ්ප්‍රීඩා මියස.ත.සේ.නි. (අනියම්)මුලතිව් දි.කා
07.එස්.සුජිත්තරන්ස.ත.සේ.නි. (අනියම්)මුලතිව් දි.කා
08.එන්.කුගදාස් මහතාත.සේ.නි Iපුදුකුඩුඉරුප්පු පු.ම
09.අලිදීන් හමීර් මයාත.සේ.නි I - සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආවරණ) 

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.‍එච්.වී.සුසන්ත මයාදි.ත.සේ.නිඅම්පාර දි.කා
02.යූ.එල්.ඒ.මජීඩ් මහතාදි.ත.සේ.නි(ආවරණ)අම්පාර දි.කා
03.ඒ.මුබාරක් අලී මහතාදි.ත.සේ.නි(ආවරණ)අම්පාර දි.කා
04.පී.ආර්.කමල් නිශාන්ත මහතාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)අම්පාර දි.කා
05.ඒ.එච්.උමාර් ලෙබ්බේ මහතාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)අම්පාර දි.කා
06.ඩබ්.එම්.ජී.ඒ.සෙනෙවිරත්න බණ්ඩා මයාත.සේ.නි Iඅම්පාර දි.කා
07.එම්.එච්.එම්.ෆාරූක් මයාත.සේ.නි Iඅම්පාර දි.කා
08.එම්.එච්.එම්.ෆයිසාල් අමීන් මයාත.සේ.නි Iඅම්පාර දි.කා
09.එම්.ටී.එම්. හාරූන් මයාත.සේ.නි Iඅම්පාර දි.කා
10.එම්.අයි.එම්.ෆරීඩ් මයාත.සේ.නි Iඅම්පාර දි.කා
11.‍කේ.ප්‍රභාකරන්ත.සේ.නි Iඅම්පාර දි.කා
12.එස්.එම්.කීර්තිරත්න මයාත.සේ.නි Iඅම්පාර දි.කා
13.එච්.ඒ.නිමල් හෙට්ටිආරච්චි මයාත.සේ.නි Iඅම්පාර දි.කා
14.ඩී.එම්.සමරසේකර මයාත.සේ.නි Iඅම්පාර දි.කා
15.එස්.එම්.ඒ.ලතීෆ් මහතාත.සේ.නි Iඅම්පාර දි.කා
16.එන්.ජෙයරාජ් මයාත.සේ.නි. 11අම්පාර දි.කා
17.මල්ලව ආරච්චිගේ රුවන් චාමරස.ත.සේ.නිඅම්පාර දි.කා
18.තියගරාජා මෝහනරාජ්ස.ත.සේ.නිඅම්පාර දි.කා
19.රාජපක්ෂ දේවයලාගේ සිසිර කුමාරස.ත.සේ.නිඅම්පාර දි.කා
20. දුවෙ හේවගේ ජයංග පුන්සාරස.ත.සේ.නිඅම්පාර දි.කා
21.අබ්දුල් රසාක් රියාස්ස.ත.සේ.නිඅම්පාර දි.කා
22.කෝනාර මුදියන්සේලාගේ සමන් ප්‍රියන්ත කුමාර සමරසිංහස.ත.සේ.නිඅම්පාර දි.කා
23.අජිත් ප්‍රියන්ත සෙනෙවිරත්නස.ත.සේ.නිඅම්පාර දි.කා
24.අහමඩ් ලෙබ්බෙ මොහොමඩ් අසීම්ස.ත.සේ.නිඅම්පාර දි.කා
25.කීලවැල්ලේගෙදර චින්තක සුමිත් කුමාරස.ත.සේ.නිඅම්පාර දි.කා
26.රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝසල බණ්ඩාරස.ත.සේ.නිඅම්පාර දි.කා
27.එම්.කේ.අප්සරා ප්‍රියදර්ශනී මෙයස.ත.සේ.නි. (අනියම්)අම්පාර දි.කා

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.අයි.ජාබීර් මයාත.සේ.නි Iත්‍රිකුණාමලය දි.කා
02.එම්.ටී.මුබාරිස් මයාත.සේ.නි Iත්‍රිකුණාමලය දි.කා
03.එස්.යුවරාජ් මයාත.සේ.නි Iත්‍රිකුණාමලය දි.කා
04.ඒ.ඩබ්.එම්.ජිෆ්රි මයාත.සේ.නි Iත්‍රිකුණාමලය දි.කා
05.පී.ඩබ්.ජයසුන්දර මහතාත.සේ.නි Iත්‍රිකුණාමලය දි.කා
06.එම්.ජී.එස්. රත්නායක මයාත.සේ.නි Iත්‍රිකුණාමලය දි.කා
07.එස්.එස්.බී.දිසානායක මියත.සේ.නි Iත්‍රිකුණාමලය දි.කා
08. කේ.ආර් ගාමිණි රුද්‍රිගු මයාත.සේ.නි. 11ත්‍රිකුණාමලය දි.කා
09.ඒ.ජී.එම්.නියාස් මයාත.සේ.නි. 11ත්‍රිකුණාමලය දි.කා
10.අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ප්‍රභාත් දිල්රැවන් බණ්ඩාරස.ත.සේ.නිත්‍රිකුණාමලය දි.කා
11.තංගරාසා වින්දියන්ස.ත.සේ.නිත්‍රිකුණාමලය දි.කා
12.සුජීව උදය කුමාරස.ත.සේ.නිත්‍රිකුණාමලය දි.කා
13.මහලිංගම් ඉමාසලන්ස.ත.සේ.නිත්‍රිකුණාමලය දි.කා

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.ටී.එල්.ගාමිණි කුමාරතිලක මයාත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
02.කේ.සුන්දරලිංගම් මයාත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
03.බී.ප්‍රභාකරන් මයාත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
04.එස්.අරුලානන්දන් මයාත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
05.ඒ.දයාසීලන්මයාත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
06.ඒ.එම්.හනීෆා මයාත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
07.එස්. නඩේෂ කුමාර් මයාත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
08.ඒ.එල්.එම්.ස්මයිල් මයාත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
09.කේ.අලගුරාජා මයාත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
10.එම්.අයි.එම්.රම්සි මයාත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
11.ලලිතාදේවි කදිරමලෙයි තංගරාජා මහත්මියත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
12.පී.කිරුපයිරාජා මහතාත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
13.ටී.මහේන්ද්‍රරාජා මහතාත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
14.වී.තර්මරත්නම් මහතාත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
15.කේ.සදීෂ්වරී මහත්මියත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
16.ජී.ප්‍රශාන්ති මියත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
17.ටී.වින්දයන් මයාත.සේ.නි Iමඩකලපුව දි.කා
18.මොහොමඩ් මීරසාහිබ් සමීලුල් ඉලාහිස.ත.සේ.නිමඩකලපුව දි.කා
19.ගනේසමුර්ති සසීන්ද්‍රන්ස.ත.සේ.නිමඩකලපුව දි.කා
20.සේය්ද් ඉබ්‍රහයිම් මොහොමඩ් ෆසීල්ස.ත.සේ.නිමඩකලපුව දි.කා
21.එච් එච්.චරිත් උපශාන්ත බණ්ඩාරස.ත.සේ.නි. (අනියම්)මඩකලපුව දි.කා
22.බී.මොහොමඩ් රියාත් මහතාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)මඩකලපුව දි.කා
23.ඒ.ජෙයාලන් මහතාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)මඩකලපුව දි.කා

වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.අයි. සුහානි මයාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)වව්නියාව දි.කා
02.ඒ.එස්.ජයසුන්දර මයාත.සේ.නි Iවවුනියා දි.කා
03.ජිවාහිර් ජංසිකාස.ත.සේ.නිවවුනියා දි.කා
04.තිළිණ ලක්මාල් මුදුන්කොත්ගේස.ත.සේ.නිවවුනියා දි.කා
05.ගොඩයලාගේ අජිත් චන්ද්‍ර සේනස.ත.සේ.නිවවුනියා දි.කා
06.රාමලිංගම් සසිකරන්ස.ත.සේ.නිවවුනියා දි.කා
07.සිවපාද සුන්දරම් සතිස්කුමාර්ස.ත.සේ.නිවවුනියා දි.කා

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.ටී.පූලෝගරාජා මයාත.සේ.නි Iමන්නාරම දි.කා
02.ඒ.ඩියූකෘස් අදිරියාන් මයාත.සේ.නි Iමන්නාරම දි.කා
03.මොහොමඩ් අක්බාර් මොහොමඩ් ඉම්රාන්ස.ත.සේ.නිමන්නාරම දි.කා
04.සයිමන් සිල්වා මතියුස්ස.ත.සේ.නිමන්නාරම දි.කා
05.ජේ.නිමලදර්ශන් මහතාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)මන්නාරම දි.කා
06.යූ.එස්.එම්.රිල්ෂාත්ස.ත.සේ.නි. (අනියම්)මන්නාරම දි.කා

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.සරත් රම්‍ය කුමාර වීරසිංහ (පළාත් සභා මන්ත්‍රී )ස.ත.සේ.නිසබරගමුව පළාත් සභාව
02.එච්.එම්.සී.එන්.ජයවර්ධන මයාත.සේ.නි Iකෑගල්ල දි.කා.
03.එම්.ඒ.පී.මහආරච්චි මියත.සේ.නි Iකෑගල්ල දි.කා.
04.වයි.ඒ.එස්.ප්‍රියන්ත මයාත.සේ.නි Iකෑගල්ල දි.කා.
05.එච්.එම්.ඒ.කේ. දොඩම්වල මියත.සේ.නි Iකෑගල්ල දි.කා.
06.බී.නිමල් රත්නායක මහතාත.සේ.නි Iකෑගල්ල දි.කා.
07.ජී.ඒ.චන්දනතිලක මහතාත.සේ.නි Iකෑගල්ල දි.කා.
08.ඒ.ජී.ආර්.පුෂ්පකුමාරි මහත්මියත.සේ.නි Iකෑගල්ල දි.කා.
09.පී.එම්.එස්.පලිස්කාර මයාත.සේ.නි Iකෑගල්ල දි.කා.
10.ඩබ්.එස්.දයාරත්න මයාත.සේ.නි. 11කෑගල්ල දි.කා.
11.එස්.වසන්ති ජයසිංහ මියත.සේ.නි. 11කෑගල්ල දි.කා.
12.පසන් පද්ම කුමාර මයාත.සේ.නි. 11කෑගල්ල දි.කා.
13.කුලසූරිය ආරච්චිලාගේ චම්පික රජිප් කුමාරස.ත.සේ.නිකෑගල්ල දි.කා.
14.නැකැත්කියනගේ ලසන්ත කුමාර විල්බට්ස.ත.සේ.නිකෑගල්ල දි.කා.
15.දන්දෙනිය ආරච්චිගේ සජිකා මනෝරිස.ත.සේ.නිකෑගල්ල දි.කා.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.ඊ.දයාරත්න මහතාත.සේ.නි I - සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආවරණ)රත්නපුර දි.කා
02.පී.ආර්.ජී.ජයවර්ධනමයාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)රත්නපුර දි.කා
03.ආර්.එම්.අබේරත්න මයාත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
04.ඩබ්.ආර්.ඉන්දික ප්‍රේමවර්ධන මයාත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
05.එම්.ජී.ඩී.එන්. ජයසිංහ මයාත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
06.එල්. ජයනා රාජපක්ෂ මිය ත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
07.කේ.කේ.ඩි.එස්.සී.කුමාර මයාත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
08.ටී.ඒ.එස්.ජී.කේ.තෙවරප්පෙරුම මිය ත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
09.ආර්.එම්.ඩී. විජේවර්ධන මයා ත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
10.චන්ද්‍රදාස නිඹුල්පිටිය මහතා ත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
11.එච්.ඩී.දයානන්ද මහතා ත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
12.ඒ.ඒ.නීල්නන්ද අබේසිරි මහතා ත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
13.ඩබ්.එම්.එස්.ඉන්ද්‍රානි මහත්මිය ත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
14.යූ.පී.ප්‍රේමතිලක මහතා ත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
15.කේ.ඩබ්.කේ.ආනන්ද මහතා ත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
16.ගාමිනි ගුණතුංග මයා ත.සේ.නි. 11රත්නපුර දි.කා
17.රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ නලින්ද සමන් කුමාර රාජපක්ෂස.ත.සේ.නිරත්නපුර දි.කා
18.ගාර්දියවසම් ලිදමුලගේ සුජීවා සිල්වාස.ත.සේ.නිරත්නපුර දි.කා
19.මාරසිංහගේ දිනේෂ් කරුණාරත්නස.ත.සේ.නිරත්නපුර දි.කා
20.පෝද්දන කට්ටඩිගේ දසන්ත කුමාරස.ත.සේ.නිරත්නපුර දි.කා
21.ලක්ෂ රාලලාගේ ප්‍රසන්න මනෝහර ලංකාතිලකස.ත.සේ.නිරත්නපුර දි.කා
22.බුළුවාන මහත්තලාගේ සේනක ධර්මකීර්ති ස.ත.සේ.නිරත්නපුර දි.කා
23.ඇලපාත රාජපක්ෂ සිරිවර්ධන හේමා පුවක්දණ්ඩාවගේ ශ්‍රියානිස.ත.සේ.නිරත්නපුර දි.කා
24.ඊ.දයාරත්න මහතාත.සේ.නි I - සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආවරණ)රත්නපුර දි.කා
25.පී.ආර්.ජී.ජයවර්ධනමයාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)රත්නපුර දි.කා
26.ආර්.එම්.අබේරත්න මයාත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
27.ඩබ්.ආර්.ඉන්දික ප්‍රේමවර්ධන මයාත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
28.එම්.ජී.ඩී.එන්. ජයසිංහ මයාත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
29.එල්. ජයනා රාජපක්ෂ මිය ත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
30.කේ.කේ.ඩි.එස්.සී.කුමාර මයාත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
31.ටී.ඒ.එස්.ජී.කේ.තෙවරප්පෙරුම මිය ත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
32.ආර්.එම්.ඩී. විජේවර්ධන මයා ත.සේ.නි Iරත්නපුර දි.කා
33.ඩබ්.පී.ඉන්ද්‍රරත්න මයා ත.සේ.නි Iඇඹිලිපිටිය පු.ම
34.ඩී.කේ.එන්.ජයතිස්ස මහතා ත.සේ.නි Iඇඹිලිපිටිය පු.ම
35.ඩී.එල්.සෝමරත්න මයා ත.සේ.නි. 11බටංගල

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.කේ.ජී.එස්.සරත් මයාත.සේ.නි Iමොණරාගල දි.කා
02.ආර්.එම්.ඩී.රත්නායක මයා ත.සේ.නි Iමොණරාගල දි.කා
03.ආර්.එම්.සිරිවර්ධන මයා ත.සේ.නි Iමොණරාගල දි.කා
04.ඩබ්.එම්.ජේ.එස්.බණ්ඩාර මයාත.සේ.නි Iමොණරාගල දි.කා
05.කේ.ඩී.කපිල නිශාන්ත මයා ත.සේ.නි. 11මොණරාගල දි.කා
06.දිසානායක මුදියන්සේලාගේ මංජුල දිසානායකස.ත.සේ.නිමොණරාගල දි.කා
07.ප්‍රදීප් කුමාර මුණසිංහස.ත.සේ.නිමොණරාගල දි.කා
08.ආර්. එම්. ධර්මරත්නස.ත.සේ.නිමොණරාගල දි.කා
09.උයන හේවගේ රසිකා ප්‍රියදර්ශනීස.ත.සේ.නිමොණරාගල දි.කා
10.දිසානායක මුදියන්සේලාගේ කැලුම් දිසානායකස.ත.සේ.නිමොණරාගල දි.කා
11.කජුවත්තගේ අමිල නිශාන්තස.ත.සේ.නිමොණරාගල දි.කා
12.පත්තිනි වික්‍රමආරච්චිගේ ප්‍රියන්තස.ත.සේ.නිමොණරාගල දි.කා

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.කේ.ඩබ්.ගුණපාල මහතාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)බදුල්ල දි.කා
02.ඩබ්.ඩී.පී.අමරසිරි මයාත.සේ.නි Iබදුල්ල දි.කා
03.ජී.එම්.විජේරත්න මයාත.සේ.නි Iබදුල්ල දි.කා
04.කේ.බී.එස්.කේ.ඩී.සිල්වා මයාත.සේ.නි Iබදුල්ල දි.කා
05.ආර්.එම්. සෙනෙවිරත්න මයාත.සේ.නි Iබදුල්ල දි.කා
06.ආර්.එම්.එම්.කේ.කරුණාරත්න මයාත.සේ.නි Iබදුල්ල දි.කා
07.එම්.ඒ.කේ.නිස්කාර් මයාත.සේ.නි Iබදුල්ල දි.කා
08.ආර්.එම්.ජී.එල්.එල්.රත්නායක මයා ත.සේ.නි Iබදුල්ල දි.කා
09.ඩී.ඩී.ජයතිලක මහතාත.සේ.නි Iබදුල්ල දි.කා
10.එල්.පී.ආනන්ද මහතාත.සේ.නි Iබදුල්ල දි.කා
11.බී.ජී.ජයන්ත කුමාරසිරි මයාත.සේ.නි. 11බදුල්ල දි.කා
12.එන්. සිවකුමාර් මයාත.සේ.නි. 11බදුල්ල දි.කා
13.වී.එච්.එම්.සුලෝචනා මධුභාෂිණි වීරරත්නස.ත.සේ.නිබදුල්ල දි.කා
14.මහීපාල මුදියන්සේලාගේ සමීර චින්තක මහීපාලස.ත.සේ.නිබදුල්ල දි.කා
15.විමුක්ති රත්නායකස.ත.සේ.නිබදුල්ල දි.කා
16.තෙන්නකෝන් ආරච්චිලාගේ ජයන්ත තෙන්නකෝන්ස.ත.සේ.නිබදුල්ල දි.කා
17.වික්‍රම ආරච්චිගේ අමිල නාමල් මහතාස.ත.සේ.නිබදුල්ල දි.කා
18.දිසානායක මුදියන්සේලාගේ විජේරත්නස.ත.සේ.නිබදුල්ල දි.කා
19.ඩී.ජේ.එම්.ශ්‍රීමාල් අතුල ගුණතිලක මහතාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)බදුල්ල දි.කා

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.එස්.එම්.පී.කේ.සමරතුංග මියත.සේ.නි Iනුවරඑළිය දි.කා
02.ආර්.ක්වින්ටන් රෝසි මයාත.සේ.නි Iනුවරඑළිය දි.කා
03.එස්.ඩබ්.ඩබ්.එම්.එච්.කේ.වීරක්කොඩි මයාත.සේ.නි Iනුවරඑළිය දි.කා
04.කේ.ඥාණසේකරම් මහතාත.සේ.නි Iනුවරඑළිය දි.කා
05.එන්.ඒ.පී.අනුරාධ මහතාත.සේ.නි Iනුවරඑළිය දි.කා
06.ඩී.එස්.එම් සුමතිලාල් මයාත.සේ.නි. 11නුවරඑළිය දි.කා
07.රාජේන්ද්‍රන් කනගරාජ්ස.ත.සේ.නිනුවරඑළිය දි.කා
08.ලෙල්ලපිටියගේ තුෂාරි ප්‍රියදර්ශනී ස.ත.සේ.නිනුවරඑළිය දි.කා
09.නෙලෝමි ශාලිකා අගලවත්තස.ත.සේ.නිනුවරඑළිය දි.කා
10.අත්තනායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රදීප් අනුරුද්ධ කුමාර අත්තනායකස.ත.සේ.නිනුවරඑළිය දි.කා
11.සිවලිංගම් සදීස්ස.ත.සේ.නිනුවරඑළිය දි.කා
12.ඩී.එම්. කුඩා බණ්ඩාර දසනායකස.ත.සේ.නිනුවරඑළිය දි.කා

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01. ඊ.එම්.පී.ඩබ්.ආර්.බී.නුගපිටිය මහතාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)මාතලේ දි.කා
02.එච්.එච්.වීරසිංහ මියත.සේ.නි Iමාතලේ දි.කා.
03.එච්.එච්.වීරසිංහ මියත.සේ.නි Iමාතලේ දි.කා
04.එන්.ඩබ්.ජී.ඩී.අබේසේකර අප්පුහාමි මහතාත.සේ.නි Iමාතලේ දි.කා
05.කේ.ඒ.සමරවික්‍රම මහතාත.සේ.නි Iමාතලේ දි.කා
06.ගුරුපස්කැටියේ ගෙදර හර්ෂ වර්ණකුල වීරසිංහස.ත.සේ.නිමාතලේ දි.කා
07.මාලගේ කුඹුරේ සුමේධ විපුල් අනුරුද්ධස.ත.සේ.නිමාතලේ දි.කා
08.ඩබ්.ජී.චමින්ද වරකාතැන්න ස.ත.සේ.නිමාතලේ දි.කා
09.කේ. ජීවන් කුමාරස.ත.සේ.නිමාතලේ දි.කා
10.එම්.ජී.චතුරිකා ලක්මාලි බණ්ඩාරස.ත.සේ.නි. (අනියම්)මාතලේ දි.කා
11.මැදගෙදර තාරක ප්‍රදීප් මැදගෙදරස.ත.සේ.නිමාතලේ දි.කා

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.එම්.ආර්.ඊ.ඩී.පී.එම්. ආර්.ඩී.එන්.මිල්ලව මයාත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
02.‍ජේ.එම්.ජේ.බී. තෙන්න‍කෝන් මයාත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
03.ඩබ්.ජී.රම්‍යා කුමාරි මියත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
04.එන්.ජයන්ති පීරිස් මියත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
05.පී.ආර්.එස්. කොටින්කඩුව මයාත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
06.ජී.කේ.තිලකවර්ධන මයාත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
07.ඩි.ජී.සමරසේකර මයාත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
08.එම්.එස්.සෙල්වම් මයා ත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
09.වයි.ජී.ආර්.එම්.වී.එච්.කේ.බී.රත්නායක මයාත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
10.ජී.ජී.එන්.ජේ.රණතුංග මයාත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
11.එස්.එම්.ආරියරත්න මියත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
12.‍යූ.එම්.එම්.සුජීවා උදයාංගනී මහත්මියත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
13.ඩී.එම්.එන්.කරුණාරත්න මහත්මියත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
14.පී.ඩී.එස්.ලීල් ගුණසේකර මහතාත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
15.පී.ඩී.එස්.ලීල් ගුණසේකර මහතාත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
16.පී.එච්.එස්.මල්කාන්ති මහත්මියත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
17.වයි.එම්.ජි.උත්පල කුමාර මහතාත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
18.ආර්.එම්.දමයන්ති රත්නායක මහත්මිය ත.සේ.නි Iමහනුවර දි.කා
19.ප්‍රියන්ත කුමාර හෙට්ටිආරච්චි මයාත.සේ.නි. 11මහනුවර දි.කා
20.ඩබ්.ඒ.චන්ද්‍රාසේන වීරකෝන් මයාත.සේ.නි. 11මහනුවර දි.කා
21.පී.ජි.එස්.හේමමාලා මියත.සේ.නි. 11මහනුවර දි.කා
22.විජේසිංහ මුදියන්සේලාගේ පාලිත බණ්ඩාර විජේසිංහස.ත.සේ.නිමහනුවර දි.කා
23.අංහෙට්ටිගේ ඉනෝකා උදයංගනී පෙරේරාස.ත.සේ.නිමහනුවර දි.කා
24.රාමලිංගම් කුගන් ස.ත.සේ.නි ත.සේ.නි. 11මහනුවර දි.කා
25.ඩබ්.එම්. සුනේත්‍රා විජේසිංහ මියස.ත.සේ.නිමහනුවර දි.කා
26.එච්.ජී.ප්‍රියංකර විජයකැළුම් මහතාත.සේ.නි Iපොල්ගොල්ල පු.ම
27.ඊ.එම්.ටී.ජී.ඩබ්.කේ.ඒකනායක මහතාත.සේ.නි Iපොල්ගොල්ල පු.ම
28.අයි.ඩබ්.කේ.එම්.එස්.කේ.ඉලංගසේකර මහත්මිය ත.සේ.නි Iපොල්ගොල්ල පු.ම
29.ඩබ්.ඒ.ආර්.වල්පොළ මහතාදි.ත.සේ.නි(ආවරණ)බෙල්වුඩ් පු.ම
30.කේ.එම්.ප්‍රේමසිරි මහතාත.සේ.නි. 1බෙල්වුඩ් පු.ම

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.කේ.ඩී.සී.ගාමිණී මහතාදි.ත.සේ.නි(ආවරණ)අනුරාධපුර දි.කා
02.පී.ඒ.දයා කුමාරි මියත.සේ.නි Iඅනුරාධපුර දි.කා
03.එස්.ආර්.රූපසේන මයාත.සේ.නි Iඅනුරාධපුර දි.කා
04.ටී.එම්.ඩී.තෙන්නකෝන් මයාත.සේ.නි Iඅනුරාධපුර දි.කා
05.ජේ. ජයතිලක මයාත.සේ.නි Iඅනුරාධපුර දි.කා
06.එස්.එන්.රණවීර මයාත.සේ.නි Iඅනුරාධපුර දි.කා
07.එන්.නාරායන මයාත.සේ.නි Iඅනුරාධපුරය දි.කා
08.‍කේ.ආර්.රූපසිංහ මයාත.සේ.නි Iඅනුරාධපුර දි.කා
09.එච්.එම්.ප්‍රේමදාස මයාත.සේ.නි Iඅනුරාධපුර දි.කා
10.එස්.එස්.කේ.අමරසූරිය මයාත.සේ.නි Iඅනුරාධපුරය දි.කා.
11.එන්.ඒ.පී.‍කේ.වීරකෝන් මයාත.සේ.නි Iඅනුරාධපුර දි.කා
12.‍එස්.එම්.වසන්ත රණසිංහ මහතාත.සේ.නි Iඅනුරාධපුර දි.කා
13.එස්.ටී.බී.කීර්තිසේන මහතාත.සේ.නි Iඅනුරාධපුර දි.කා
14.ඒ.ජී.කේ.සේනාධීර මහතාත.සේ.නි Iඅනුරාධපුර දි.කා
15.කේ.ජී.සරත් ඒකනායක මහතාත.සේ.නි Iඅනුරාධපුර දි.කා
16.ආර්.ඩී.ඒ.ජයසේකර මයාත.සේ.නි. 11අනුරාධපුර දි.කා
17.එම්.ඩබ්.ඒ.ජයවීර මිය ත.සේ.නි. 11අනුරාධපුර දි.කා
18.තිළිණ සම්පත් රත්නායකස.ත.සේ.නිඅනුරාධපුර දි.කා
19.සමරතුංග ආරච්චිලාගේ විපුල ජීවප්‍රිය ජයරත්නස.ත.සේ.නිඅනුරාධපුර දි.කා
20.චම්පික සදරුවන් රාජපක්ෂස.ත.සේ.නඅනුරාධපුර දි.කා
21.කේ. එච්. එම්. එන්. සාලින්ද බණ්ඩාරස.ත.සේ.නිඅනුරාධපුර දි.කා
22.විජේසුන්දර දිසානායක මුදියන්සේලාගේ එරංගා සුභාෂණි කුලරත්නස.ත.සේ.නිඅනුරාධපුර දි.කා
23.තුප්පනිගේ දිනූෂා තරංගනීස.ත.සේ.නිඅනුරාධපුර දි.කා
24.වීරකෝන් ඩිංගිරිබංඩලාගේ ජනක ඉන්ද්‍රජිත් වීරසිංහස.ත.සේ.නිඅනුරාධපුර දි.කා
25.බූවැලිකොටුවේ ගෙදර අබේරත්නගේ දිනූෂිකා ලක්මාලිස.ත.සේ.නිඅනුරාධපුර දි.කා
26.පියදාසගේ බුද්ධික සුදර්ශන කුමාරසේනස.ත.සේ.නිඅනුරාධපුර දි.කා
27.අයි.එම්.ප්‍රදීප් උදය දිසානායකස.ත.සේ.නිඅනුරාධපුර දි.කා
28.අනදහාමි සෙනවිරත්න වීරකෝන් ස.ත.සේ.නිඅනුරාධපුර දි.කා
29.ඒ.එස්.වීරකෝන්ස.ත.සේ.නිඅනුරාධපුර දි.කා

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.එම්.ජී.එස්.ධර්මසේන මයාත.සේ.නි Iපොළොන්නරුව දි.කා
02.ඩබ්.එම්.ඒ.ජි.එස්.බණ්ඩාර මයාත.සේ.නි Iපොළොන්නරුව දි.කා
03.ජී.බී.එන්.පී.එස්.රත්නායක මහතාත.සේ.නි Iපොළොන්නරුව දි.කා
04.නයන තිලක් කරුණාරත්න මයාත.සේ.නි. 11පොළොන්නරුව දි.කා
05.ඩබ්.ජේ.ඒ.එම්.ඩබ්.බී.අමරසිංහ මයාත.සේ.නි. 11පොළොන්නරුව දි.කා
06.සිරිමා ශාන්තිස.ත.සේ.නිපොළොන්නරුව දි.කා
07.කේ.පී.චරිත් කෞශල්‍යස.ත.සේ.නිපොළොන්නරුව දි.කා
08.‍මල්ලින් ගෙදර නාමල් කුමාර මල්සිංහ ස.ත.සේ.නිපොළොන්නරුව දි.කා
09.රුවන් චාමර ජයතිලක ස.ත.සේ.නිපොළොන්නරුව දි.කා
10.ජී.එම්.ජී.නුවන් ඉන්ද්‍රජිත් ප්‍රේමචන්ද්‍රස.ත.සේ.නි. (අනියම්)පොළොන්නරුව දි.කා

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.ආර්.එම්.එස්.පියසීලි රත්නායක මියත.සේ.නි Iවයඹ පළාත් කාර්යාලය
02.එච්.පී.එම්.රෝහිණී හේමමාලා මහත්මියදි.ත.සේ.නි(ආවරණ)කුරුණෑගල දි.කා
03.ඩබ්.ඒ.ඉන්දා ලාලනි මියත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
04.අයි.එම්.ඒ.පී.කුමාර මයාත.සේ.නි. 1කුරුණෑගල දි.කා
05.ටී.එම්.පී.බණ්ඩාර මයාත.සේ.නි. 1කුරුණෑගල දි.කා
06.එම්.ඒ.අමිත් රංජන් මයාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා.
07.ඩබ්.එම්.ආර්.පී . අබේරත්න මයාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
08.ආර්.එම්.ආර්.රාජපක්ෂ මයාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
09.ආර්.එම්.එස්.ගුණතිලක මයාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
10.ඩබ්.ඒ.ඒ.වීරසිංහ මයාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
11.ටී.බී.කුමාරසිංහ මයාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා.
12.ඩී.එම්.පී.කේ.දසනායක මියත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
13.ආර්.ඩබ්.සුනිල් චන්ද්‍රසිරි මහතාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
14.ඩබ්.එම්.ගාමිණි බංඩාර මහතා ත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
15.ආර්.ඩී.එල්.ප්‍රේමසිරිමහතාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
16.ඩබ්.ඒ.සෙනෙවිරත්න මහතාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
17.එම්.නීල් මුතුනායක මහතාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
18.ඩී.එම්.එස්.එන්.දිසානායක මහතාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
19.එන්.එම්.සී.එස්.නාමල්ගම මහත්මියත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
20.ආර්.එම්.ඒ.රත්නායක මහත්මිය ත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
21.එම්.චන්ද්‍රා පද්මකාන්ති මහත්මියත.සේ.නි. 1කුරුණෑගල දි.කා
22.ඩබ්.එම්.වසන්ත වීරසිංහ මහතාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
23.ආර්.දමයන්ති බියට්‍රිස් රත්නායක මහත්මියත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
24.එම්.ටී.ඩබ්.විජේසිංහ මහතාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
25.‍එම්.පී.මංජුලා ප්‍රියනන්දනී මහත්මියත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
26.ආර්.පී.ඩී.වීරසේකර මහත්මියත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
27.එච්.ආර්.ඒ.බී.දිසානායක මහතාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
28.ආර්.එම්.ආර්. බණ්ඩාර මයාත.සේ.නි Iකුරුණෑගල දි.කා
29.ජි.කේ.ඩි.කේ.ටි.කුමාර මයාත.සේ.නි. 11කුරුණෑගල දි.කා
30.ටී.එම්.කසුන් ප්‍රසාද් රත්නායකස.ත.සේ.නිකුරුණෑගල දි.කා
31.සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ චතුරිකා දේශාභිමානි සමරකෝන්ස.ත.සේ.නිකුරුණෑගල දි.කා
32.වික්‍රමගේ සජන්ති මධුෂානි වික්‍රමගේස.ත.සේ.නිකුරුණෑගල දි.කා
33.තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ නිහාල් ශ්‍රී විජය බණ්ඩාරස.ත.සේ.නිකුරුණෑගල දි.කා
34.ජයසුන්දර මුදියන්සෙලාගේ සූරසේනස.ත.සේ.නිකුරුණෑගල දි.කා
35.‍ටී.එම්. සුනිල් තෙන්නකෝන්ස.ත.සේ.නිකුරුණෑගල දි.කා
36.එම්.ඒ.ජේ.ඩී.මංචනායක මහතාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)පන්නල පු.ම

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.‍කේ.පී.ජයසිංහ මහතාත.සේ.නි Iපුත්තලම දි.කා
02.‍ඩී.එම්.පී.ක්‍රිෂාන්ත කුමාර මහතාත.සේ.නි Iපුත්තලම දි.කා
03.‍එච්.පී.එම්.අයි.බංඩාර මහතාත.සේ.නි Iපුත්තලම දි.කා
04.‍ආර්.ඩි.ගුණසේකර මහත්මියත.සේ.නි I පුත්තලම දි.කා
05.‍එස්.කේ.ඒ.හේමකුමාරි මහත්මියත.සේ.නි Iපුත්තලම දි.කා
06.ඩබ්.එම්.එස්.ප්‍රේමතිලක මහතාත.සේ.නි Iපුත්තලම දි.කා.
07.ආර්.එම්.සකුන්තලා ප්‍රියදර්ශණී මහත්මියත.සේ.නි Iපුත්තලම දි.කා
08.කේ.ඒ.සී.කුමාරි මහත්මියත.සේ.නි Iපුත්තලම දි.කා
09.සමරවීර ආරච්චිලාගේ රංජනී නිලුකා කුමාරිත.සේ.නි Iපුත්තලම දි.කා
10.සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ අජිත් ප්‍රියන්ත සමරකෝන්ස.ත.සේ.නිපුත්තලම දි.කා
11.හෙට්ටිආරච්චිලාගේ බුද්ධීක මනෝජ් කුමාරස.ත.සේ.නිපුත්තලම දි.කා.
12.ගයාන් නදීර එදිරිසිංහස.ත.සේ.නිපුත්තලම දි.කා
13.බරනැප්පු ආරච්චගේ නිපුනි චේතනා ඉද්දමල්ගොඩස.ත.සේ.නිපුත්තලම දි.කා
14.මොහොමඩ් රත්නම් මොහොමඩ් තත්සීම් ස.ත.සේ.නිපුත්තලම දි.කා

මාතර දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.‍එම්.ඒ.රමණි ශ්‍රියාලතා මහත්මියත.සේ.නි Iමාතර දි.කා
02.ඩබ්.ජේ.ලියනපතිරණ මහතාත.සේ.නි Iමාතර දි.කා
03.කේ.ජි.ඉන්ද්‍රානි මියත.සේ.නි Iමාතර දි.කා
04.‍යූ.එම්.රානි ‍නිරෝෂා මියත.සේ.නි I මාතර දි.කා.
05.‍ආර්.ජී.පී. ජෙනට් මයාත.සේ.නි Iමාතර දි.කා
06.කේ.එච්.බී.රේණුකා මියත.සේ.නි Iමාතර දි.කා
07.එම්.ටී.ඇලෙක්සැන්ඩර් මහතාත.සේ.නි Iමාතර දි.කා
08.එම්.එම්.ඉන්ද්‍රානි මහත්මියත.සේ.නි Iමාතර දි.කා
09.ආර්.එල්.එච්.නයනාංගනී මහත්මියත.සේ.නි Iමාතර දි.කා
10.ඒ.ආර්.එම්.වීරරත්න මයාත.සේ.නි. 11මාතර දි.කා
11.එම්.ශාන්ති වනිගසේකර මියත.සේ.නි. 11මාතර දි.කා
12.සුභාෂිණි වීරසිංහ මියත.සේ.නි. 11මාතර දි.කා
13.දන්දෙනිය ආරච්චිගේ අයිරාංගනීස.ත.සේ.නිමාතර දි.කා
14.ඉනෝකා ප්‍රියදර්ශනී අබේසිංහ ස.ත.සේ.නිමාතර දි.කා
15.පී.ජී.නිමාලි ප්‍රසන්තිකා කුමාරිස.ත.සේ.නිමාතර දි.කා
16.හෙට්ටිආරච්චිගේ හේමාලි ප්‍රියදර්ශනීස.ත.සේ.නිමාතර දි.කා
17.පි.නිරුෂා ජානකි හිනටිගල මෙයස.ත.සේ.නි. (අනියම්)මාතර දි.කා
18.ආර්.ඒ.වසන්ත කුමාර මයාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)මාතර දි.කා
19.ජී.ප්‍රේමසිරි ගමගේ මයාත.සේ.නි Iමාතර යොවුන් සවිබලකරණ මධ්‍යස්ථානය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.‍එස්.එච්.සුනිල්රත්න මහතාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)ගාල්ල දි.කා
02.ජේ.වී.නිහාල් ප්‍රියලාල් මහතාත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
03.ඊ.ජී.එස්.සිරිවර්ධන මයා ත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
04.‍එම්.ඒ.ඩී.ශ්‍රියානි කුලරත්න මියත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
05.‍ජී.එදිරිසිංහ මයාත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
06.පී.එච්.විජේරත්න මයා ත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
07.කේ.එච්.බී.සිරිනාථ මයා ත.සේ.නි I ගාල්ල දි.කා
08.ඒ.පී.නිලන්දුව මයා ත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
09.ජේ.වී.ජේ.අනුර මයාත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
10.කේ.එස්.එල්.ප්‍රියදර්ශන මයා ත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
11.කේ.ජී.සුජාතා මිය ත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
12.ඩබ්.සී.දීපලාල් මයා ත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
13.ගාමිණී කාරියවසම් මහතාත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
14.ඩී.වී.සුජීව නිශාන්ත මහතාත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
15.බී.ඒ.ඩබ්.අශෝක රත්නායක මහතාත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
16.ඩී.ඩබ්.කුමුදු කුමාරි මහත්මියත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
17.එන්.වි. අනුෂා ඉන්ද්‍රානි මහත්මියත.සේ.නි I ගාල්ල දි.කා
18.එම්.එන්.දොඩංගොඩ මහත්මියත.සේ.නි Iගාල්ල දි.කා
19.සී.මනෝහාරි කලංසූරිය මියත.සේ.නි. 11ගාල්ල දි.කා
20.යූ.ඒ.පී.ඒ.දිල්රුක්ෂි මියත.සේ.නි. 11ගාල්ල දි.කා
21.දේමුනි රුවිනි ද සොයිසා ස.ත.සේ.නි.ගාල්ල දි.කා
22.නාලක හසිත වික්‍රමතිලකස.ත.සේ.නි.ගාල්ල දි.කා
23.ලසාත් සමීන්ද්‍ර දිසානායකස.ත.සේ.නි.ගාල්ල දි.කා
24.කන්කානම් මාමගේ චාමර ප්‍රදීප් කුමාරස.ත.සේ.නිගාල්ල දි.කා
25.ආර්.එම්.ජී.දිලානි මධුෂිකා පුෂ්පකුමාරිස.ත.සේ.නි. (අනියම්)ගාල්ල දි.කා
26.ගිනිගල්ගොඩගේ ඉෂාරා සජානි කාවිංගස.ත.සේ.නිඅක්මීමන පුහුනු මධ්‍යස්ථානය
27.එච්.එම්.කමලසිරි මහතාත.සේ.නි Iඇල්පිටිය පු.ම
28.එම්.හේමන්ත ද සිල්වා මයාත.සේ.නි Iකහව පු.ම

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.‍ පියසිරි සමරසිංහ මයා ත.සේ.නි Iහම්බන්තොට දි.කා
02.එල්.එච්.ජී.ප්‍රියංගා බ්‍රියට්‍රිස් මියත.සේ.නි Iහම්බන්තොට දි.කා
03.එච්.පී.දයාරත්න මයාත.සේ.නි Iහම්බන්තොට දි.කා
04.‍ජී.ඒ.එස්.සම්පත් මහත්මියත.සේ.නි Iහම්බන්තොට දි.කා
05.එම්.සුජානි ප්‍රියන්තිකා මහත්මියත.සේ.නි Iහම්බන්තොට දි.කා
06.එච්.ඒ.සමන් කුමාර මහතාත.සේ.නි Iහම්බන්තොට දි.කා
07.ජී.ඒ.එල්.චතුරංගිකා මහත්මියත.සේ.නි Iහම්බන්තොට දි.කා
08.ඩබ්.ජි.එන්.මල්කාන්ති මහත්මිය ත.සේ.නි Iහම්බන්තොට දි.කා
09.එච්.කේ.බුද්ධික නුවන් සමීරස.ත.සේ.නිහම්බන්තොට දි.කා
10.ජේ.වී.තුසිත සමන් ජයසේකරස.ත.සේ.නිහම්බන්තොට දි.කා
11.මද්දුමපටබැදිගේ තේජානි දීපිකාස.ත.සේ.නිහම්බන්තොට දි.කා
12.ශාන්ත කේතුක සුරවීර ආරච්චිගේස.ත.සේ.නිහම්බන්තොට දි.කා
13.හේවා එදිරිමාන්නගේ ඉෂාරා මධුරේඛාස.ත.සේ.නිහම්බන්තොට දි.කා
14.වලකඩ ගමගේ චන්දන පුෂ්ප කුමාර ස.ත.සේ.නිහම්බන්තොට දි.කා
15.කළුපේගේ දිස්නා ඥානලතාස.ත.සේ.නිහම්බන්තොට දි.කා
16.ආර්.එම්.ධනුෂ්ක සමන්ප්‍රිය රත්නායකස.ත.සේ.නිහම්බන්තොට දි.කා
17.ටී.ජී.නිරෝෂන් තරංග මහතාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)හම්බන්තොට දි.කා
18.ජී.පී.චින්තිකා කුමුදුමාලිස.ත.සේ.නි. (අනියම්)හම්බන්තොට දි.කා
19.කේ.බිලානිස.ත.සේ.නි. (අනියම්)හම්බන්තොට දි.කා
20.වීරසූරියගේ දුල්මිණි කවින්ද්‍රා වීරසූරියස.ත.සේ.නි එරමිණියාය යූත් පුහුනු මධ්‍යස්ථානය
21.අනුරුද්දිකා තිලිනි හේවා ගජනායකස.ත.සේ.නිඑරමිණියාය යූත් පුහුනු මධ්‍යස්ථානය
22.රණවීර ආරච්චිගේ මනෝරි තනුජාස.ත.සේ.නිඑරමිණියාය යූත් පුහුනු මධ්‍යස්ථානය
23.ගෝදාව පතිරණගේ දිනේෂා ලක්මාලි ස.ත.සේ.නිඑරමිනියාය සෞන්දර්ය නිකේතනය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.‍එම්.එන්.බාලසූරිය මයාත.සේ.නි Iගම්පහ දි.කා
02.එච්.ඒ.ආනන්ද ජයවීර මයාත.සේ.නි Iගම්පහ දි.කා
03.එම්.සන්ධ්‍යා සමන් කුමාරි මියත.සේ.නි Iගම්පහ දි.කා
04.එල්.විජිත් අරුණ ශාන්ත පෙරේරා මයාත.සේ.නි Iගම්පහ දි.කා
05.කේ.ඒ.එන්.ජයවික්‍රම මහතාත.සේ.නි Iගම්පහ දි.කා
06.එච්.ඩී.ඩී.නන්දසිරි මහතාත.සේ.නි Iගම්පහ දි.කා
07.දනුස්කි සමරසිංහ මියත.සේ.නි Iගම්පහ දි.කා
08.ඩි.චන්දන විල්සන් මයාත.සේ.නි. 11ගම්පහ දි.කා
09.හේවා පේඩිගේ සුමේධ සුරංග කුමාරස.ත.සේ.නිගම්පහ දි.කා
10.සෙනරත් මුදියන්සේලාගේ චතුර සංජීවස.ත.සේ.නිගම්පහ දි.කා
11.හේමාකටුවගේ චරිත් බුද්ධිකස.ත.සේ.නිගම්පහ දි.කා
12.ඔපාතගම විදානෙලාගේ එරංග දර්ශන ගුණසේනස.ත.සේ.නිගම්පහ දි.කා
13.තනුජා විමාලි අතුකෝරල දහනායකස.ත.සේ.නිගම්පහ දි.කා
14.රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිශාන්ත ප්‍රවීන් රත්නායකස.ත.සේ.නිගම්පහ දි.කා
15.පානමුල්ල පතිරනගේ දිනේකා නිරෝෂීස.ත.සේ.නිගම්පහ දි.කා
16.චානක නුවන් කුමාර දෙගුරුගේස.ත.සේ.නිගම්පහ දි.කා
17.ඒ.පී.දමින්ද ඉෂාන්ත අදිකාරීස.ත.සේ.නිගම්පහ දි.කා
18.ඩී.එච්.සුමිත් ජයලාල් මයාත.සේ.නි Iහෙයියන්තුඩුව පු.ම
19.කේ.ඒ.ජේ.ඉන්ද්‍රජිත් මයාත.සේ.නි Iහෙයියන්තුඩුව පු.ම
20.ජී.ඒ.සුනිල් ප්‍රේමලාල් මහතාත.සේ.නි Iහෙයියන්තුඩුව පු.ම
21.එම්.ඒ.ඩී.සි.නයන ප්‍රගිත් මහතාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)හෙයියන්තුඩුව පු.ම

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.‍සමන් මංගලනාත් කීර්තිසිංහ මහතාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ) කළුතර දි.කා
02.ඩබ්.ඩී.මාලා දමයන්ති විතාන මහත්මියදි.ත.සේ.නි(ආවරණ)කළුතර දි.කා
03.එම්.ඩී.චන්න ගුණරත්න මයාත.සේ.නි Iකළුතර දි.කා
04.එම්.බී.විරසිංහ මයා ත.සේ.නි Iකළුතර දි.කා
05.ඩබ්.ඒ.ටී.කේ. කුලතුංග මයාත.සේ.නි Iකළුතර දි.කා
06.යු.එස්.ප්‍රියංගනි මියත.සේ.නි Iකළුතර දි.කා
07.තිස්සසිරි උඩුමුල්ල මහතාත.සේ.නි Iකළුතර දි.කා
08.ආර් ඒ.පොර්රා මයාත.සේ.නි. 11කළුතර දි.කා
09.නිමල් චන්දන කුමාරස.ත.සේ.නිකළුතර දි.කා
10.සුධාර කසුන් ජයසිංහස.ත.සේ.නිකළුතර දි.කා
11.ධනුෂ්ක මනරම් නානායක්කාරස.ත.සේ.නිකළුතර දි.කා
12.දිනූෂා මාධවී ගෝමස්ස.ත.සේ.නිකළුතර දි.කා
13.නිලෙන්ති කසුන් ධනංජය ද සිල්වාස.ත.සේ.නිකළුතර දි.කා
14. ඒ.ජී.රත්නසිරි හේමචන්ද්‍ර මහතාදි.ත.සේ.නි(ආවරණ)පානදුර යොවුන් සවිබලකරණ මධ්‍යස්ථාන
15.එම්.එම්.වීරසේකර මහත්මියත.සේ.නි Iපානදුර යොවුන් සවිබලකරණ මධ්‍යස්ථාන
16.කේ.සරසි නිසංසලා ලීලාරත්නස.ත.සේ.නි. (අනියම්)පානදුර යොවුන් සවිබලකරණ මධ්‍යස්ථාන

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකයනමතනතුරරාජකාරි ස්ථානය
01.‍ඊ.එම්.ආර්.එම්.මැණිකේ මහත්මියත.සේ.නි Iබටහිර පළාත් කාර්යාලය
02.ඩී.එම්.මහින්ද දිසානායකමහතාදි.ත.සේ.නි (ආවරණ)කොළඹ දි.කා
03.ඩබ්.ඒ.ඩී.ලලිත් චන්ද්‍ර මයාත.සේ.නි Iකොළඹ දි.කා
04.ජී.කේ.සුමිත් ජයලාල් ගල්ඔලුව මයාත.සේ.නි Iකොළඹ දි.කා
05.එච්.පී.ඩී.කොස්තා මයාත.සේ.නි Iකොළඹ දි.කා
06.එම්.ආර්.පී.ඒ.ආර්.බංඩාර මහතාත.සේ.නි Iකොළඹ දි.කා
07.කේ.පී.ජයතිස්ස මහතාත.සේ.නි Iකොළඹ දි.කා
08.ඩී.ගාමිණි බාලසූරිය මයාත.සේ.නි. 11කොළඹ දි.කා
09.තුයියප්පු ආරච්චිගේ කසුන් උදයංග විජයසේකරස.ත.සේ.නිකොළඹ දි.කා
10.රණසිංහ ආරච්චිගේ ගැමී අලංකාරස.ත.සේ.නිකොළඹ දි.කා
11.ඌරල ලියනගේ දොන් මොහාන් ලසන්ත ගුණසිංහස.ත.සේ.නිකොළඹ දි.කා
12.කේ. ඒ. සමීර සඳුන් කුමාර මයාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)කොළඹ දි.කා
13.එම්.කේ.එන්.ඩබ්.ද සිල්වා ජයසේකර මෙයත.සේ.නි Iකොළඹ දි.කා
14.එමි.ශානක රංජිව මයාත.සේ.නි. 11මහරගම
15.ඒ.ජී.වසන්තා ප්‍රේමලාලනී මහත්මියදි.ත.සේ.නිකොලොන්නාව පු.ම
16.එම්.එස්.නෞෂාඩ් මයාත.සේ.නි Iනාගරික තරුණයා දි.කා
17.බී.එම්.රනිල් මයාත.සේ.නි Iනාගරික තරුණයා දි.කා
18.සිංගන්කට්ටි ආරච්චිගේ දමින්ද නිරෝෂණස.ත.සේ.නිනාගරික තරුණයා දි.කා
19.සාලිය නානයක්කාරස.ත.සේ.නිනාගරික තරුණයා දි.කා
20.පී.ඩී.සංජීව මධුශංක මයාස.ත.සේ.නි. (අනියම්)නාගරික තරුණයා දි.කා
21.ගොඩකවල වහුම්පුරගෙදර සංජීව ප්‍රදීප්ස.ත.සේ.නිනාගරික තරුණයා දි.කා
22.අයි.වී.අනිල් ධම්මික මහතාත.සේ.නි Iබොරැල්ල පු.ම
23.පී.ජී.සිරිල් විජේසිරි මහතාත.සේ.නි Iසපුගස්කන්ද පු.ම

5095050