තරුණ සමුපකාර හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය

අංශයේ ප්‍රධාන අරමුණු

තරුණ සේවා පනතෙහි 4 (ඒ) වගන්තියෙහි ඇති රජයේ ආර්ථික සැකසුම ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණු ඇතිව දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිපත්ති පදනමක් මත ඵලදායී ලෙස අරමුදල් ආයෝජනය කිරීමෙන් තරුණයන් වෙනුවෙන් ක්‍රමික සේවා නියුක්තිය සඳහා අවස්ථාව සැලසීම.

අංශය ආරම්භ කල දිනය - 2015.07.01

අංශය ඉටු කරන කාර්ය භාරය
 • නිස්කෝ සමුපකාරයේ කටයුතු හා සභාවේ තරුණ සංවර්ධන කටයුතු අතර මනා සම්බන්ධිකරණයක් ඇති කර සමුපකාරයේ ජාතික,දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශිය සංවිධාන සමග ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කිරිම.

 • තරුණ සමුපකාරයේ ප්‍රගතියට හා ව්‍යාප්තියට අදාලව ක්‍රියා කරනු ලබන වැඩ සටහන් සදහා තරුණ සේවා සභාවේ නිළධාරින්ගේ සහභාගිත්වය ලබා දිම අධික්ෂණය කිරිම ,ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරිම හා ඊට අදාල සියළුම සම්බන්ධිකරණ කටයුතු.

 • වානිජ බැංකු හා වෙනත් මුල්‍ය ආයතන මගින් නිස්කෝ සාමාජිකයින්ට ස්වයං රැකියා හා ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කිරිමට අවශ්‍ය මුල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනිමේ වැඩ සටහන් සැළැසුම් කර නිස්කෝ සමුපකාරය සමග ඒකාබද්ධව ක්‍රියා කිරිම.

 • තරුණයන් අතර සුමපකාර සංකල්පය ප්‍රචලිත කිරිම හා සාමුහික ක්‍රියාකාරිත්වය වර්ධනය කිරිම සදහා විවිධ වැඩසටහන් සැළසුම් කර ක්‍රියාත්මක කිරිම.

 • තරුණයන් අතර ඉතිරි කිරිම ප්‍රවර්ධනය කිරිම සදහා නිස්කෝ සමුපකාරය සමග ඒකාබද්ධව වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම.

 • තරුණයින් ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයට යොමු කිරිම සදහා ව්‍යවසායකත්ව පුහුණු තාක්ෂණ හුවමාරු හා අලෙවි ප්‍රවර්ධන වැඩ සටහන් සැළසුම් කර ක්‍රියාත්මක කිරිම.

 • තරුණයින් සදහා ව්‍යපාර ආරම්භ කිරිම , ව්‍යාප්ත කිරිම හා සංවර්ධනය කිරිමට අදාළ සියළුම තොරතුරු සැපයිම්, උපදෙස් ලබා දිම ,මග පෙන්විම හා පසු විපරම් කටයුතු ඇතුළු සියළුම සේවා සැපයිම සදහා තරුණ ව්‍යපාර සේවා (YES) මධ්‍යස්ථාන දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ආරම්භ කර ව්‍යපාර සංවර්ධන සේවාවන් එක් පියසකින් ලබා දිම සදහා වැඩසටහනක් සැළසුම් කර ක්‍රියාත්මක කිරිම.

 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය හා තාක්ෂණ සේවා සපයන අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය හා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වැනි ආයතන සමග ඒකාබද්ධ වි තරුණයින් සදහා නව ව්‍යාපාරික අවස්ථා හදුනා ගෙන වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම , පුහුණු වැඩසටහන් හා වෙනත් ආධාරක සේවා වැඩසටහන් හදුන්වා දි ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ ආදායම් උත්පාදන වැඩසටහන් සදහා තරුණයින් පෙළඹවිමේ හා උනන්දු කිරිමේ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරිම.


අංශය මගින් ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති
 1. ව්‍යවසායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන්

 2. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පුහුණු වැඩසටහන්

 3. මූල්‍ය සාක්ෂරතා වැඩසටහන්

 4. ස්වයං රැකියා ආශ්‍රිත වැඩසටහන්

 5. ව්‍යාපාර උපදේශන සේවාව

 6. තරුණ සේවා සමුපකාර සමිති සඳහා සහය වීම

 7. ස්වයං රැකියා හා ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා ණය යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම

 8. තරුණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා වෙළඳපොළ හඳුනා ගැනීමට සහය වීම


2017 වර්ෂයේ අංශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරිමට සැළසුම් කර ඇති වැඩසටහන්
 1. ව්‍යාපාර තාක්ෂණ පාසල

 2. දේශීය ආහාර වර්ග සැකසීම හා අලෙව් කිරිම (හෙල බොජුන්)

 3. මත්ස්‍ය ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයන් පුහුණුව

 4. ව්‍යවසායකත්ව පුහුණුව

 5. නිස්කෝ සංවර්ධන කටයුතු


සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරය
ලිපිනය

තරුණ සමුපකාර හා ව්‍යාපර සංවර්ධන අංශය,

ජාතික තරුණ සේවා සභාව,

අංක 65,

හයිලෙවල් පාර,

මහරගම.

දුරකථන හා විද්යුත් ලිපිනය

දුරකථන අංකය - 011-2837079 දිගුව 203

ෆැක්ස් අංකය - 011-2837073


5095259